Bengt Dahlgren vill ta större ansvar i byggprojekt

Nyhet

Inom ramen för forskningsprojektet ”Optimal drift” har Bengt Dahlgren medverkat till att ta fram ett nytt konsultavtal som kompletterar standardavtalet ABK i byggprojekt. Syftet med avtalet är att möjliggöra smartare, mer hållbara byggnader och en mer optimal drift. Det nya avtalet kallas funktionskonsultavtal, och innebär att teknikkonsulten är med från idé till slutet av garantitid för att säkerställa att de inbyggda systemen når sin fulla potential.

Samverkan i svenska byggprojekt hanteras med stöd av standardavtalen AB, ABT och ABK som anger åtaganden, ersättning och ansvar. I konsultavtalet ABK 09 läggs riskerna för innovativa teknikval på teknikkonsulterna, vilket kan leda till att innovationskraften hämmas. Det finns också utmaningar i ansvarsuppdelningen, där ingen part har det övergripande ansvaret genom hela processen.

– Standardavtalen, som de används i dagsläget, riskerar att cementera traditionella roller och affärsmodeller. Trots att bygg- och fastighetsbranschen snabbt måste minska sin klimatpåverkan så premierar avtalen inte innovation och nytänkande som behövs från teknikkonsulterna för att branschen ska klara omställningen, säger Jonas Anund Vogel, forskare och föreståndare för KTH Live-In Lab.

Det nya funktionskonsultavtalet har tagits fram inom ramen för forskningsprojektet ”Optimal drift” som finansieras av Smart Built Environment. Det är ett samverkansprojekt mellan KTH, Stockholms universitet, Karlstads universitet, Bengt Dahlgren Stockholm, Grunditz Göransson Arkitekter, Akademiska Hus, Kilpatrick Townsend och HSB Projektpartner. Nästa steg är att testa avtalet i skarpa projekt, och Bengt Dahlgren letar nu efter lämpliga uppdrag med hög teknisk komplexitet och stor grad av samverkan.

– I takt med att byggnader blir mer tekniskt komplicerade förstärks bristerna i överlämning mellan projektering, produktion och driftskedet. Med funktionskonsultavtalet vill vi få till ett nära samarbete mellan byggprocessens alla parter. På så sätt strävar vi mot gemensamma mål om exempelvis minskad energianvändning och en mer långsiktig och optimal drift. Vår ambition är självklart att det också ska förbättra projektens ekonomi och tidplan, säger Erik Bolander, VD för Bengt Dahlgren Stockholm.

Genom att teknikkonsulten tar ansvaret, och därmed även risken, för samordningen mellan olika tekniska system såsom solceller, bergvärme, värme, avloppsvärmeväxlare, ventilation och byggnadsautomation ges nya möjligheter för innovativa tekniklösningar i sammansatta system. Det är också genom samverkan mellan system som effektiviseringar och nya smarta tjänster möjliggörs.

– Branschens traditionella avtal är helt enkelt inte anpassade för samverkan, vare sig mellan människor eller system. De är inte heller i linje med den snabba teknikutvecklingen. För att bryta upp de här hindren krävs att de inblandade aktörerna har hög tillit till varandra och att avtalen ger incitament för samverkan. Tilliten är avgörande för innovation och utveckling, säger Jonas Anund Vogel.

Kontaktpersoner

Jonas Anund Vogel

Jonas Anund Vogel

Research Advisor, jonas.anund-vogel@bengtdahlgren.se

Administration

Alla orter

070-823 37 26
fornamn.efternamn@bengtdahlgren.se
Erik Bolander

Erik Bolander

VD Bengt Dahlgren Stockholm AB

Administration

Stockholm, Mariehamn-Åland, Skellefteå, Uppsala

072-582 62 07
fornamn.efternamn@bengtdahlgren.se

Kontakta oss gärna genom att fylla i nedanstående formulär.
Vi återkopplar alltid så fort vi kan.