Fukt i byggnader kan medföra biologisk påväxt, kemisk nedbrytning och därmed avgivning av hälsoskadliga ämnen från byggnadsmaterial till inomhusmiljön. Detta kan leda till olägenheter och risk för människors hälsa.
Boverket anger i skriften God bebyggd miljö – förslag till nytt delmål för fukt och mögel (2010) att andelen fuktskadade byggnader i Sverige uppskattas till ca 36 procent av samtliga byggnader, förskolor och skolor ej inräknade. Trots allt modernare byggtekniker tycks dessa skador inte minska.
Behovet av att hantera fuktfrågor och minimera fuktens negativa inverkan på inomhusmiljön har blivit en allt viktigare del av byggprocessen.
På Bengt Dahlgren arbetar vi med säkerställa en god inomhusmiljö och hållbara byggnader på fem fronter:

Programskedet – tidigt skede

Bengt Dahlgrens fuktsakkunniga arbetar tillsammans med byggherrens arkitekter och konstruktörer i tidigt skede med att bevaka fuktrelaterade frågor så att processen styrs mot en fuktsäker, hållbar och sund byggnad. Huvudarbetet består av att bistå med en tidig riskanalys och beslut om byggherrens fuktsäkerhetskrav. Resultatet, ibland kallat fuktsäkerhetsprogram, förs in i de kontraktshandlingar som berör fuktsäkerhet.

Projekteringsskedet

Många byggfel orsakas av brister i tidig projektering. På Bengt Dahlgren tar vi därför hjälp av beräkningsprogram, prognostiseringsverktyg och vår långa erfarenhet från skador i byggnader och fuktsäkra konstruktioner för att bistå byggherren. Våra fuktsakkunniga granskar handlingar, konstruktioner, materialval och produktionsmetoder samt utför beräkningsmässiga parameterstudier för att fastställa lämpliga materialkombinationer och dimensioner. En fuktsäkerhetsbeskrivning upprättas.

Produktionsskedet

Bengt Dahlgrens fuktsakkunniga arbetar både som byggherrens kravställare och kontrollant och övervakar därigenom hela byggprocessen. Många entreprenören saknar egna fuktsakkunniga, varför vi hjälper dessa med planering, upprättande av kontrollprogram, mätningar och utredningar med att uppnå en hög fuktsäkerhet och beredskap.

Förvaltningsskedet – om något går fel

Under en byggnads livstid kan mycket hända. Fuktrelaterade skador är vanliga och drabbar som tidigare nämnts ca 36 procent av byggnadsbeståndet. Det är dock inte alltid skadorna är synliga utan snarare dolda för brukarna. Subtila symptom hos känsliga personer eller knappt förnimbara lukter, kan vara de första tecknen på dolda fuktskador.
Bengt Dahlgrens skadeutredare har lång erfarenhet från området fuktrelaterade skador i byggnader, samt är specialistutbildade till byggdoktorer och diplomerade fuktsakkunniga, vilket garanterar hög kompetens att utreda skador, omfattning och orsaker, samt utforma hållbara åtgärdsförslag.

Rivning och ombyggnad

Inför alla förändringar i en byggnad ska en miljö- och materialinventering genomföras.
I dessa uppdrag ingår att kartlägga omfattningen av miljö- och hälsostörande ämnen i en byggnad såsom asbest, PCB, kvicksilver m.m. Baserat på miljöinventeringen kan en initial rivningsplan upprättas som beskriver på vilket sätt dessa ämnen och avfall skall demonteras och deponeras. I dessa uppdrag kartläggs samtidigt ofta även förekomsten av inomhusmiljöstörande faktorer såsom fukt- och emissionsskadade material/konstruktioner.

Miljöklassning

När en byggnad miljöklassas ingår ofta att utföra en fuktstatusinventering och även en radonutredning för att kunna klassa byggnaden. Bengt Dahlgren har förutom fuktkompetens konsulter som genomgått strålskyddsmyndighetens kurs Radon – åtgärder i byggnader och SGU’s Kartläggning av markradon.

Intresseanmälan

 • ERA UPPGIFTER

 • Läs vår policy här »
 • Fuktskadeutredning
 • Fuktsäkerhetsprojektering
 • Fuktstatusinventering
 • Miljöinventering
 • Radonutredningar
 • Inomhusmiljöutredning
 • Mätuppdrag
 • Lufttäthetsprovning
 • Teknisk Due Diligence
 • Termisk komfort