Besiktning

Besiktning, utredning och certifierade sakkunniga

Vi besiktigar och utreder för att kvalitetssäkra uppdrag och projekt. Vår specialkompetens innefattar bland annat certifierade sakkunniga, besiktningar samt utförandekontroller. Våra experter ser till att rätt åtgärd utförs om något inte lever upp till standarden som krävs samt administrera åt dig.

Certifierad sakkunnig inom brandskydd, SAK3

I vissa fall kräver byggnadsnämnden att en certifierad sakkunnig kontrollant ska anlitas för att göra en kompletterande bedömning av en byggnads brandskydd. Benämningen certifierad sakkunnig inom brandskydd används endast för den som är certifierad enligt BFS 2011:17 SAK 3, och rollen behövs endast i de projekt där byggnadsnämnden specifikt kräver det. 

Bengt Dahlgren har brandingenjörer, med nödvändiga SAK3-certifikat, som kan hjälpa till vid både projektering och kontroll av utförandet.

Utförandekontroll brandskydd

Innan en byggnad får tas i bruk måste alla kontrollpunkter enligt plan- och bygglagen (PBL) vara uppfyllda och byggnadens brandskydd är ofta en av de viktigaste delarna som måste fungera felfritt. Vi hjälper dig att genomföra nödvändig utförandekontroll av byggnadens brandskydd för att garantera att brandskyddet följer brandskyddsbeskrivningen. Vi kontrollerar entreprenörernas och besiktningsmännens arbete och hjälper dig att samordna utförandekontroller.

Besiktning inom bygg-, teknisk förvaltning och el

För en byggherre är det viktigt att kvalitetssäkra utförda uppdrag. Bengt Dahlgren har besiktningsmän som fastställer att ni har fått det som ni har betalat för. Våra erfarna besiktningsmän utför alla typer av entreprenadbesiktningar inom VVS-, kyl-, styr- och energisektorn. Vi har också specialkompetens för att utföra såväl entreprenadbesiktningar som säkerhetsbesiktningar och årlig driftkontroll av anläggningar för medicinska gaser.

OVK-besiktningar

Väl fungerande ventilation är en förutsättning för en bra inomhusmiljö och med rätt nivåer sparar du pengar. Vi har bred kompetens inom området och kan även utföra energianalyser och ge förslag till åtgärder i samband med OVK-besiktningen. Vi har tillgång till de flesta mätinstrument som finns på marknaden och håller dem självklart kalibrerade. Genom vår breda kunskap kan vi se till att rätt åtgärd utförs och på det sättet minska tid för onödig administration.

Energideklarationer

Vi har ett flertal certifierade energiexperter, alla med den högsta behörigheten. Vi utför energideklarationer efter energikartläggning som omfattar besiktning, analys av energistatistik och identifiering av lönsamma energisparåtgärder. Det finns mycket att vinna på att göra den mer omfattande än vad lagen kräver – hör av dig till oss, vi diskuterar mer än gärna omfattningen av energikartläggningen i samband med energideklarationen.

Fuktskadeutredning

Vi strävar efter att alla utredare på Bengt Dahlgren skall vara utbildade Byggdoktorer vilket säkrar en hög kvalitet på utredningarna avseende beviskrav, kausalitet och förankring i fuktfysik. Vi har lång erfarenhet av att utföra utredningar i både försäkringsärenden och juridiska tvister.

I en skadeutredning fastställs orsak till fuktskadan, omfattning av skadan avgränsas och åtgärdsförslag tas fram för att sanera, avhjälpa och förhindra att skadan uppstår på nytt. Förenklat uttryckt utreds fukt- och mögelproblem genom att riskkonstruktioner avseende fukt identifieras och undersöks. Ritningar granskas och byggnadens historik kan behöva utredas. Konstruktionsingrepp utförs i relevanta byggnadsdelar för att möjliggöra fuktmätning och materialprovtagning för analys. Fuktpåverkan på material bedöms.

Fuktstatusinventering

Identifiering av fuktrisker och riskkonstruktioner i ett tidigt skede är viktigt för att minimera kostnader både inför ombyggnation och i fastighetsunderhållet. Enligt Boverkets rapport, teknisk status i den svenska bebyggelsen, är upp mot 56 % av småhusen, 18 % av flerbostadshusen och 32 % av övriga lokaler drabbade av fukt- och mögelskador i sådan utsträckning att inomhusmiljöproblem riskerar att uppstå. Kostnader för åtgärder kan bli mycket höga om inte fuktproblem avhjälps i tid.

En fuktstatusinventering är ett snabbt sätt att få fram ett tydligt beslutsunderlag för att klarlägga fuktskadeomfattningen inför ombyggnation och styra underhållsbehovsplanering. En prioriteringsordning på relevanta fuktsäkerhetsåtgärder ger förutsättningarna för långsiktig hållbarhet. 

Fuktstatusinventering är även ett krav vid vissa miljöcertifieringar och ger mycket värdefull information vid överlåtelser. De kan genomföras i enstaka byggnader, delar av byggnader eller i hela fastighetsbestånd. Vi anpassar inventeringen efter beställarens behov.

Fuktsakkunnig

En fuktsakkunnig är en person med särskild kompetens och erfarenhet inom fuktsäkerhet. De representerar byggherren för att formulera fuktkrav och följa upp implementering av dessa genom byggprocessens alla skeden. 

På Bengt Dahlgren har vi diplomerade fuktsakkunniga konsulter (Bygga F LTH) med beräkningskompetens och stor erfarenhet av hundratals genomförda fuktsakkunniguppdrag. Flera av dessa uppdrag är även miljöcertifierade enligt Breeam, Miljöbyggnad och fler.

Vi arbetar enligt branschstandarden ByggaF – en metod som säkerställer, dokumenterar och kommunicerar fuktsäkerheten genom byggprocessen, från planering till förvaltning.

Besiktning av sprinklers

Bengt Dalgren kan hjälpa till med normbesiktningar av sprinkleranläggningar. Vi har erfarenhet av leveransbesiktningar, revisionsbesiktningar och entreprenadbesiktningar. Utöver det utförs kvalitetsgranskningar av sprinklerhandlingar enligt regelverk.

Kontakta oss

Kontakta oss här för en offert. Du kan alltid nå oss direkt på info@bengtdahlgren.se.

© 2022 Bengt Dahlgren. All rights reserved.