Installationer

Vi projekterar dina installationer

VVS, VA, el, fastighetsautomation, kyl & värme och sprinkler - våra expertkunskaper inom installation sträcker sig över många av våra tjänsteområden. Genom att projektera installationerna tidigt i processen undviker vi kostsamma och omfattande förändringar längre fram eftersom planen allt eftersom blir mer och mer fixerad.

Vi hjälper dig undersöka och skapa det viktiga underlaget som krävs för hållbara, lönsamma installationer. 

VVS-projektering

Med Bengt Dahlgren som din partner i projekteringen av VVS-anläggningar får du en aktiv och engagerad aktör som ser till kvalitets-, miljö- och energiaspekter, alltid med projektekonomin i fokus. Våra ingenjörer har stor kompetens och erfarenhet inom VVS.

I tidiga skeden hjälper vi kunden att göra systemval baserade på LCC-analyser. Vi strävar alltid efter att se helheten i det unika projektet baserat på beprövade lösningar och nytänkande, så att anläggningarna samverkar på ett optimalt sätt, med låga driftskostnader.

VA-projektering

VA omfattar system för vattenförsörjning samt spill- och dagvatten till och från fastigheter.  Vi arbetar med VA inom kvartersmark samt allmän platsmark i alla steg, från förstudie, utredningar och programhandling, till detaljprojektering.

Vi kan hjälpa dig med:
  • Dagvattenutredning
  • Ledningssamordning
  • Program- & Systemhandling
  • Bygghandling
El & teleprojektering 

Bengt Dahlgren projekterar el och telesystem inom samtliga idag förekommande system inom fastigheter. Vi projekterar i AutoCad, Magicad samt Revit och utför ljus- och effektberäkningar med de senaste programvarorna. Projektering i CAD utförs i 2D likväl som 3D och BIM-projektering är standard.

Styrprojektering 

För att en fastighet och kunna förvaltas kostnadseffektivt krävs väl fungerande styrsystem för installationerna.  När ett styrsystem fungerar som det ska justerar det byggnadens försörjningssystem och anpassar sig efter fastighetens förutsättningar och belastningar. System som el, värme, kyla och ventilation samverkar beroende på bland annat utomhustemperaturer, tid på dygnet och hur många som vistas i huset.

Vi på Bengt Dahlgren ser till att era fastigheter kan driftas och skötas på ett optimalt sätt. Dessutom har våra ingenjörer bakgrund inom allt från entreprenörer och leverantörer till beställare.

Kylprojektering 

Bengt Dahlgren arbetar med alla inriktningar inom kylprojektering, oavsett vilken typ av verksamhet det gäller. Förutom komfortkyla via kylmaskiner eller fjärrkyla är uppdrag inom till exempel process- och livsmedelsindustrin vanliga. Ishallar och badanläggningar kräver också omfattande kylinstallationer som Bengt Dahlgren är vana att arbeta med. Vi arbetar också med datorhallar, läkemedel, kökskyla och mer.

Vi gör:
  • Inventering och statusbedömningar av befintliga anläggningar.
  • Köldmedieval inför framtiden.
  • Entreprenadbesiktningar och provningar.
  • Värmepumpsprojektering 

Allt mer stora anläggningar byggs med värmepump kombinerat med lagring av energi via borrhål i berggrunden. Ett nära samarbete med vår geoenergigrupp och våra VVS-projektörer borgar för att samordningen med övriga installationer fungerar på bästa sätt.

Sprinklerprojektering 

Bengt Dalgren projekterar flexibla lösningar för långsiktiga och hållbara sprinklersystem. Vi arbetar i alla skeden från programhandlingar fram till relationsskedet. I huvudsak så tar vi fram sprinklerritningar, tekniska beskrivningar och utför hydrauliska beräkningar. Vi har specialistkompetens inom sprinkler för K-märkta fastigheter, industrier och höghus med flera.

Kontakta oss

Kontakta oss här för en offert. Du kan alltid nå oss direkt på info@bengtdahlgren.se.

© 2022 Bengt Dahlgren. All rights reserved.