Inventering & samordning

Inventering & samordning

Vi är en trygg partner som tar helhetsansvaret kring all informationshantering, avtal, upphandlingar, möten och samarbeten. Våra installationsledare ser till att produktionsfasen sker utan störningar och sätter in samordningsinsatser när det behövs. I slutfasen utför vi noggranna kontroller för att se till att anläggningarna fungerar som de ska. 

Tack vare vår breda och spetsiga kunskap inom våra tjänsteområden löser vi snabbt eventuella problem på plats och förebygger dem. Vi har även ansvar för kartläggning av avfall- och miljöinventering vid renovering, ombyggnation eller rivning. 

Installationsledning & samordning

Med Bengt Dahlgren som installationsledare hjälper vi dig att styra och leda projektet genom alla faserna såsom; projektering, produktion och överlämning. I och med att våra hus och kontor blir allt mer installationstäta har installationsledaren i dag en stor roll i ny- och ombyggnationer av fastigheter. Våra installationsledare ser till att produktionsfasen sker utan störningar och sätter in samordningsinsatser när det behövs. I slutfasen utför vi noggranna kontroller för att se till att anläggningarna fungerar som de ska. 

Vi bevakar era intressen genom hela projektet och hjälper er från idé och bygglov till genomförande av projektering och produktion fram till det slutliga överlämnandet och förvaltningsskedet. 

Upphandlingsstöd 

Vi har genom våra Installationsprojektledare, Installationssamordnare och Besiktningsmän en god omvärldsbevakning för installationsområdet. Det betyder att vi kan marknaden, hjälper till att upphandla och kravställa samt utvärdera anbud för att minimera att utförande och omfattning hamnar mellan stolarna i upphandlingarna.

Kontrollansvarig PBL 

Bengt Dahlgren kan hjälpa dig med en kunnig och behörig kontrollansvarig som kan anpassa insatserna för att göra störst nytta. Vi ser också till att minska dubbelarbete – vi förenar de kontrollmomenten som byggnadsnämnden kräver i beställarens kontroller. Vi har stor kunskap om byggprocessen i allmänhet och installationssystem i synnerhet, vilket många gånger är nödvändigt för att kunna styra kvalitetsarbetet rätt.

Upphandlingsstöd 

Vi har genom våra Installationsprojektledare, Installationssamordnare och Besiktningsmän en god omvärldsbevakning för installationsområdet. Det betyder att vi kan marknaden, hjälper till att upphandla och kravställa samt utvärdera anbud för att minimera att utförande och omfattning hamnar mellan stolarna i upphandlingarna.

Materialinventering

Vi på Bengt Dahlgren gör materialinventeringar i syfte att identifiera farligt avfall i byggnaden så att detta kan hanteras rätt innan arbeten påbörjas. Vi tar sedan fram en rivningsplan avseende farligt avfall baserad på materialinventeringen. I planen framgår det var i byggnaden materialet finns placerat, i vilka mängder och hur det ska hanteras.

Vi har mångårig erfarenhet från alla typer av byggnader och har genomgått relevanta påbyggnadskurser inom området.

Miljökonsekvensbeskrivning

Vår tjänst, samordnare i tillståndsprocessen, omfattar projektledning och hjälp genom hela tillståndsprocessen vid ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet.

Med unik kompetens inom såväl miljöområdet som riskhanteringsområdet hjälper vi till med övergripande projektledning, insamling och bearbetning av uppgifter, genomförande av samrådsprocessen, färdig ansökan, miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och slutligen tillstånd för miljöfarlig verksamhet.

Miljösamordning

Allt fler fastighetsägare intresserar sig för att minska sina byggnaders miljöbelastning. Vi på Bengt Dahlgren hjälper beställaren att formulera miljömål och omsätter dessa i praktiska miljökrav. Miljökraven formuleras i ett miljöprogram som fungerar styrande för både projektörer och entreprenörer.

Vi är också specialister på energianvändning och effektivisering och tar gärna på oss rollen som både miljö- och energisamordnare.

Projektriskhantering & risksamordning 

Vilka risker kan hindra er att nå era mål? Ett projekts framgång definieras av hur väl målen uppnåtts och det finns alltid risker som kan påverka detta. Riskerna kan vara ekonomiska, organisatoriska, sociala, politiska, tekniska eller operationella.

För att nå målen krävs en process för att hantera riskerna – fortlöpande, i ett tidigt skede och på ett strukturerat sätt. Vi hjälper er att identifiera, analysera och hantera utmaningarna innan de uppstår.

Förvaltningsinformationsavtal

Vi kan hjälpa dig förvalta dina fastigheter vilket ger dig nya möjligheter och frihet. Med vår hjälp kan du få en helhetslösning för ditt informationsbehov. Vi utför inventering i dina befintliga fastigheter och kopplar intervall för tillsyn, kontroller och besiktningar i relation till lagar, din organisation och till verksamheten i fastigheten. 

I tjänsten ingår att du får en kontaktperson hos oss som har god kunskap om ditt fastighetsbestånd och din organisation och kan skapa bra förvaltningsinformationsavtal. När något förändras i någon av dina fastigheter meddelar du din kontaktperson som då ombesörjer att förvaltningsinformationen blir uppdaterad. Innebär förändringen att tillsyn, underhåll, kontroll eller återkommande myndighetsbesiktningar enligt lag kommer att behöva utföras, dokumenteras dessa med rätt omfattning och möjlighet till uppföljning.

Med oss ingår ett enkelt och användarvänligt webbaserat verktyg. Verktyget innehåller ett register där du snabbt får en helhetsbild av vad dina fastigheter innehåller. Registret kopplar vi samman med planer för återkommande tillsyn, kontroller och myndighetsbesiktningar. Du får aktuell information samt kvittera att planerna utförts. I verktyget hanterar du även eventuella händelser, avvikelser och fel relaterade till din fastighet. Verktyget ger dig full kontroll på vad som har hänt och på vad som har utförts. Historik och uppföljning är lätt tillgänglig.

Du kan också med fördel även låta andra ta del av vissa delar av verktyget. Du kan till exempel ge dina olika verksamheter tillgång genom inloggning till begränsade funktioner som felanmälan över internet. Eller varför inte använda verktyget som ett led i det systematiska brandskyddsarbetet och meddela vad verksamheten skall kontrollera och kvittera.

Vi kan hjälpa dig med:
 • Uppdatering av information
 • Relationsritningar
 • Bevakning av lagar och bestämmelser
 • Tillsyn och skötsel
 • Felavhjälpande underhåll
 • Felanmälan
 • Besiktningsbevakning
 • Kontraktsbevakning
 • Dokumenthantering
  Kontakta oss

  Kontakta oss här för en offert. Du kan alltid nå oss direkt på info@bengtdahlgren.se.

  © 2022 Bengt Dahlgren. All rights reserved.