Projektledning

Vi projektleder för dig!

Hos oss får du och ditt team en pålitlig ledare i alla faser för att uppnå gemensamma mål i projekten. Vi är problemlösare som planerar, strukturerar och fungerar som stöd för dig, beställare, projektörer och entreprenörer i vardagen. På Bengt Dahlgren jobbar vi metodiskt och flexibelt för att leverera genomarbetade projekt sömlöst.

Projektledning BIM

Vi erbjuder projekteringsledare med BIM-fokus samt digitala installationssamordnare som kan hjälpa dig leda arbetet med BIM för din fastighet.

Installationsledning & samordning 

Med Bengt Dahlgren som installationsledare hjälper vi dig att styra och leda projektet genom alla faserna såsom; projektering, produktion och överlämning. I och med att våra hus och kontor blir allt mer installationstäta har installationsledaren i dag en stor roll i ny- och ombyggnationer av fastigheter. Våra installationsledare ser till att produktionsfasen sker utan störningar och sätter in samordningsinsatser när det behövs. I slutfasen utför vi noggranna kontroller för att se till att anläggningarna fungerar som de ska. 

Vi bevakar era intressen genom hela projektet och hjälper er från idé och bygglov till genomförande av projektering och produktion fram till det slutliga överlämnandet och förvaltningsskedet. Vi ser helheten i projektet och fastigheten med fokus på både ekonomi och utformning, bygg, klimat, energieffektivitet och drift.

Kontrollansvarig PBL

På Bengt Dahlgren kan vi hjälpa dig med en kunnig och behörig kontrollansvarig som kan anpassa insatserna för att göra störst nytta. Vi ser också till att minska dubbelarbete genom att förena kontrollmomenten som byggnadsnämnden kräver i beställarens kontroller. Vi har stor kunskap om byggprocessen i allmänhet och installationssystem i synnerhet, vilket många gånger är nödvändigt för att kunna styra kvalitetsarbetet rätt.

Projektledning 

Med Bengt Dahlgren som projektledare tar vi ansvar för och säkerställer att projektets mål och förväntningar blir omhändertagna.  För oss är det viktigt att i ett tidigt skede förstå kunden och dess förväntningar. Detta för att alltid kunna fatta bästa möjliga beslut.

Projekt omfattas ofta av många ändringar under livslängden och våra projektledare säkerställer att den övergripande nyttan och långsiktiga affärsperspektivet alltid omhändertas.

Vi arbetar och projektleder på ett strukturerat sätt för hantera projektets omfattning, ekonomi, tid och riskhantering. Vi säkerställer detta genom att våra projektledare har kunskaper inom standardiserade arbetssätt samt metodstöd som följer ISO 21500 och riktlinjer från PMI (Project Management Institute).

Projekteringsledning

I projekteringsfasen så är möjligheterna stora till att förändra och förbättra, senare i projektet blir det allt dyrare och mer omfattande att göra ändringar. Det är i projekteringsfasen som man sätter projektets förutsättningar, ramar och mål. Redan från början har vi ett fokus på energieffektiva och hållbara systemlösningar. Här hjälper vår kompetens inom installationer oss att bevaka och säkerställa att tekniska lösningar väljs utifrån ett fokus på miljö och hållbarhet. Det är därför oerhört viktigt att säkerställa att projekteringen bedrivs korrekt och med en kompetent projekteringsledare. 

Våra projekteringsledare hjälper er att styra och leda projekteringen och framtagandet av alla handlingar inom projektet.

Miljökonsekvensbeskrivning

Vår tjänst, samordnare i tillståndsprocessen, omfattar projektledning och hjälp genom hela tillståndsprocessen vid ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet.

Med unik kompetens inom såväl miljöområdet som riskhanteringsområdet hjälper vi till med övergripande projektledning, insamling och bearbetning av uppgifter, genomförande av samrådsprocessen, färdig ansökan, miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och slutligen tillstånd för miljöfarlig verksamhet.

    Kontakta oss

    Kontakta oss här för en offert. Du kan alltid nå oss direkt på info@bengtdahlgren.se.

    © 2022 Bengt Dahlgren. All rights reserved.