Beställarstöd

Vi erbjuder beställarstöd inom våra expertområden

Tack vare att vi har mycket kunskap på samma ställe har vi möjlighet att ta helhetsperspektivet. Vi kan marknaden, hjälper till att upphandla och ställa krav samt utvärdera anbud. Inget hamnar mellan stolarna hos oss! Beställarstöd finns att få i de flesta av våra tjänsteområden. Tillsammans låter vi de bästa valen för projektet leda oss framåt. 

BIM-strategi

Med hjälp av BIM finns stora möjligheter att spara både tid och pengar. Bengt Dahlgrens BIM-specialister är delaktiga i hela byggprocessen, från att skapa BIM-strategier och samordna BIM-modeller till att tillämpa BIM-metodik för entreprenörer, förvaltare och fastighetsägare.

Med BIM säkerställer vi att hela byggnadsinfomationen kommer till användning och verklig nytta. Vi levererar i dag bland annat visualisering med VR-teknik, projektstyrning med tidsplan, mängdning och kalkyler baserat på BIM-modellen.

Vi skapar med hjälp av kundens behov en strategi för att ta hand om BIM informationen:
 • Projekteringshjälpmedel (BIM-manualer, föreskrifter, upphandling)
 • Produktionsverktyg (mobilanpassade BIM-modeller och digitala ritningar)
 • Tillämplig förvaltning
 • 3D- och VR-visualisering för byggarbetsplatser
  Upphandlingsstöd

Vi har genom våra Installationsprojektledare, Installationssamordnare och Besiktningsmän en god omvärldsbevakning för installationsområdet. Det betyder att vi kan marknaden, hjälper till att upphandla och kravställa samt utvärdera anbud för att minimera att utförande och omfattning hamnar mellan stolarna i upphandlingarna.

Kraftförsörjning

När det gäller el- och kraftförsörjning av en fastighet är det viktigt se till kundens och fastighetens effektbehov och anpassa projektering för en väl avvägd lösning som stämmer överens med energikrav och flexibilitet. En överdimensionerad anläggning blir ofta onödigt kostsam medan ett underdimensionerat kraftsystem inte klarar av att försörja fastigheten på ett tillfredsställande sätt.

Bengt Dahlgren inleder alltid uppdragen med att göra en effektberäkning för att säkerställa fastighetens energibehov och vi ser även över redundansbehov som reservkraft med UPS, generatorer mm.

Energi- & lönsamhetskalkyler

Vid både ny- och ombyggnad finns stora möjligheter att kostnadseffektivt minska energianvändningen – oavsett om det gäller en hel byggnad, ett installationssystem, en byggdel eller apparat. Vi värderar alternativ ur ett helhetsperspektiv med LCC-kalkyl – det vill säga Life Cycle Cost. Denna är ett effektivt hjälpmedel som bygger på att alla kostnaderna och besparingarna under brukstiden värderas – inte bara investeringskostnaden.

För- & alternativstudier

I ett nära samarbete med beställare, arkitekter, brukare och medkonsulter tar vi på Bengt Dahlgren fram alternativa förslag för att skapa energi- och kostnadseffektiva lösningar i tidiga skeden. Genom att fastställa krav på funktion, energianvändning, komfort och underhåll redan vid idé- och skisstadiet skapar vi grunden för effektiva byggnader.
Bengt Dahlgren tar fram det mest kostnadseffektiva alternativet och hjälper till att fatta beslut om vilket system eller vilken komponent som ska väljas.

Miljöinventering

Vi på Bengt Dahlgren gör materialinventeringar i syfte att identifiera farligt avfall i byggnaden så att detta kan hanteras rätt innan arbeten påbörjas. Vi tar sedan fram en rivningsplan avseende farligt avfall baserad på materialinventeringen. I planen framgår det var i byggnaden materialet finns placerat, i vilka mängder och hur det ska hanteras.
Vi har mångårig erfarenhet från alla typer av byggnader och har genomgått relevanta påbyggnadskurser inom området.

Mätuppdrag

Vi utför enskilda mätningar som radonmätningar, spårgasmätningar, emissionsmätningar, flyktiga organiska ämnen (VOC, MVOC mm), fuktmätningar, koldioxid, partiklar, asbest och PCB-analyser, mikroorganismer och så vidare.

Geoenergi

Bengt Dahlgren har specialistkompetens inom förundersökningar i mark och projektering av geoenergianläggningar. Vår geoenergigrupp består av flera civilingenjörer, en doktorand och en teknologidoktor inom bergvärmepumpsteknik. Vi är engagerade i ett flertal projekt där innovation möter standardlösningar. Vi bedriver även egna utvecklingsprojekt som gör att vi ligger långt fram i det tekniska kunnandet och är aktiva inom forskning.
Geoenergi omfattar utnyttjande av gratis energi som finns i marken, genom system för bergvärme, bergkyla, energilagring i mark (lågt och högtempererat), grundvatten mm. 

Med Bengt Dahlgren som din partner i projekteringen av en geoenergianläggning får du en aktiv och engagerad aktör som ser till kvalitets, miljö- och energiaspekter. Fokus läggs också på projektekonomin, hållbarhet och lönsamheten i den blivande geoenergianläggningen.

Geoteknik

På Bengt Dahlgren har vi specialistkompetens för att kunna hjälpa våra kunder genom hela den geotekniska processen. Vi kan hjälpa entreprenörer med dimensionering av spontkonstruktioner, dimensionering av uppställningar och arbetsbäddar för tornkranar, mobilkranar och pålkranar. Vi hjälper även till med dimensionering av markförstärkningar för hus, vägar, ledningar och övrig infrastruktur – tex KC-pelare samt olika former av kompensationsgrundläggningar, dimensionering av massupplag för bergkrossverksamhet och mycket mer.

Andra saker som vi också kan hjälpa till med är:
 • Geotekniska undersökningar
 • Markteknisk undersökningsrapport (MUR) – endast geoteknisk fakta utan grundläggningsrekommendationer
 • Projekterings PM Geoteknik med grundläggningsrekommendationer
 • Mängdningsarbeten på geotekniska förstärkningar i samband med anbudsskeden
 • Kontrollprogram i samband med produktionsarbeten
 • FEM-beräkningar vid tex deformationsberäkningar
 • Övriga specialisttjänster

Kontakta oss om Ni vill ha en partner som är van att arbeta mot produktionsverksamhet. Vi har de senaste verktygen för att kunna hjälpa er med så slanka konstruktioner som möjligt för att möjliggöra kostnadsbesparingar åt er verksamhet.

Kontakta oss

Kontakta oss här för en offert. Du kan alltid nå oss direkt på info@bengtdahlgren.se.

Energi- och miljölednings ISO 14001/5001

Bengt Dahlgren AB hjälper fastighetsägare att bygga energi- och miljöledningssystem enligt ISO 14001/50001. Energi- och miljöledningssystem är effektiva verktyg som hjälper fastighetsägaren att minska sin energianvändning och miljöpåverkan samt bibehålla besparingar på sikt. Alla i organisationen ska känna till hur deras agerande påverkar fastighetsbeståndets energianvändning och miljöprestanda samt aktivt bidra till ständiga förbättringar.

Bengt Dalgrens konsulter genomför en kartläggning av verksamheten för att få reda på hur energi- och miljöarbetet drivs och är organiserat i dagsläget. Kartläggningen ligger till grund för att identifiera företagets betydande energi- och miljöaspekter.

Efter genomförd kartläggning hjälper vi till att upprätta långsiktiga strategier för energi- och miljöarbetet, sätta energi- och miljömål samt utforma handlingsplaner och rutiner. Energi- och miljöledningssystemet bygger vi tillsammans med verksamheten för att systemet ska bli så verkningsfullt som möjligt. Vi genomför workshops under processen, utbildar personalen samt genomför revisioner inför certifieringen.

Vi har även erfarenhet av att förvalta befintliga energi- och miljöledningssystem.

Livscykelanalys och klimatberäkning

Byggnader och byggprodukter bidrar ofta till en stor påverkan på vår miljö och vårt klimat. I takt med att våra byggnader mer energieffektiva och de energislag som vi använder till uppvärmning blir grönare så blir det allt viktigare att se över klimatpåverkan från byggskedet i nyproduktion och renoveringar av byggnader. Bengt Dahlgren erbjuder därför följande tjänster inom livscykelanalys (LCA) som anpassas efter beställarens behov och i vilket skede i byggprocessen projektet befinner sig:

Klimatberäkning av byggnader:
 • Enligt Boverkets kommande lagkrav gällande klimatdeklaration
      - för uppfyllande av Miljöbyggnad, BREEAM, LEED och NollCO2
      - i tidiga skeden
      - med fokus på VVS-installationer
      - med fördjupad klimatberäkning enligt projektspecifika krav
 • Livscykelanalys av byggnader fler miljöpåverkanskategorier (så som övergödning, försurning mfl.)
 • Rådgivning inför framtagande av upphandlingskrav
 • Utbildning i klimatneutralt och fossilfritt byggande
 • Granskning av livscykelanalyser samt klimatberäkningar
 • Workshopledare med fokus på klimatneutralt och fossilfritt byggande
 • Strategiskt stöd i cirkulärt byggande
 • Förebyggande & avhjälpande underhåll

Tack vare vår breda kunskap kan vi på Bengt Dahlgren ta ett helhetsgrepp på driften och underhåll av dina fastigheter. Våra driftingenjörer sköter den dagliga driften och underhållet samt besiktigar och utför funktionsprovningar.

Vi ser till att funktionen, miljön och klimatet säkerställs och driftoptimeras. Genom ett heltäckande serviceavtal kan du säkerställa att du får en kostnadseffektiv förvaltning. Vi kan med kort varsel hjälpa våra beställare med avhjälpande underhåll samt akut lösning av problem i fastighetsanknutna system.

Tack vare vår breda kunskap kan vi på Bengt Dahlgren alltid skicka en driftingenjör med rätt kunskap och utrustning. Våra driftingenjörer har kunskaper för felavhjälpande inom ventilation, värme, kyla, tappvatten, el och styr- och övervakning.
Vi har möjlighet att felsöka och kontrollera system via metoder som spårgasmätning, systemvätskeanalys, partikelmätning, flödes- och tryckmätningar, loggning av olika enheter i fastigheten, kontroll av kylmaskiner etc.

Medicinska gaser
Vi erbjuder följande för sjukhus och laboratorier:
 • Besiktningar Medicinska gaser enligt SIS HB 370, SS EN ISO 7396
 • Projekteringar, beräkningar
 • Riskanalyser enligt t ex SS EN ISO 14971
 • Utbildningar
 • Rådgivning, konstruktionsförutsättningar
 • Projektledning
 • Förstudier, bygghandlingar, relationsritningar, installationskalkyler etc.
 • Service
 • Driftkontroll    

Med anledning av Covid-19:
Vi genomför bland annat bedömningar av gassystemets kapacitet att leverera krävda flöden, beräkningar av hastigheter i rörledningssystem och bedömningar av oxygenkoncentrationer i vårdsalarna. Vid förhöjda risker projekterar vi åtgärder så att du som vårdgivare kan erbjuda säkra behandlingar av patienter och en säker arbetsmiljö för vårdpersonalen.

VA 

VA omfattar system för vattenförsörjning samt spill- och dagvatten till och från fastigheter.  Vi arbetar med VA inom kvartersmark samt allmän platsmark i alla steg, från förstudie, utredningar och programhandling, till detaljprojektering.

Vi kan hjälpa dig med:
 • Dagvattenutredning
 • Ledningssamordning
 • Program- & Systemhandling
 • Bygghandling
VVS-installationer

Referensprojekten omfattar alla typer av anläggningar från mindre ombyggnader till stora nybyggnadsprojekt både i och utanför Sverige. För att bedriva projekteringsarbetet så effektivt som möjligt använder vi kraftfulla verktyg som hjälpmedel. Ritningarna tas fram med stöd av objektsorienterade CAD-program för 3D-simuleringar. Detta för att ge möjligheter till bland annat kollisionskontroller, beräkningar och visualiseringar. Ritningarna stödjer också steget över till BIM.

För att säkerställa alla konstruktioner använder vi både egenutvecklade programvaror och de mest etablerade programvarorna inom branschen. Från enklare beräkningar av operativtemperatur i bostadsrum till avancerade CFD-beräkningar av luftrörelser i ljusgårdar ingår i det dagliga arbetet. Vårt verksamhetssystem innehåller också effektiva verktyg för projektplanering och ekonomiuppföljning.

Vi kan hjälpa dig med:
 • För- & alternativstudier
 • Programhandlingar
 • Bygghandlingar
 • Kostnadskalkyler
 • Utvärdera anbud
 • Medverka vid upphandling
 • Relationshandlingar
Kontakta oss

Kontakta oss här för en offert eller maila oss direkt på info@bengtdahlgren.se.

© 2022 Bengt Dahlgren. All rights reserved.