Hälsa, säkerhet & miljö

Hälsa, säkerhet & miljö

Vi är experter på att minska osäkerhet och skapa motståndskraft som sparar pengar för såväl projekt som organisation och samhälle. Noggranna metoder är grunden för en korrekt och säker hantering, inventering och planering.

Brandskyddsinventering

Bengt Dahlgren utför alla typer av brandskyddsinventeringar. För att säkerställa att brandskyddet i en byggnad är funktionellt utförs med jämna mellanrum brandskyddsinventeringar. Vid en eventuell ombyggnad ska fastighetens brandskydd, enligt Boverkets Byggregler (BBR) inventeras innan projekteringen startar. Den inventeringen ligger sedan till grund för brandprojekteringen. Byggnadens brandsäkerhet sammanfattas normalt i en dokumentation med tillhörande brandskyddsritningar.

Brandfarliga varor & brännbart damm

En brand eller explosion kan ge allvarliga skador på liv och hälsa, och på egendom och miljö. Orsaken kan bero på felaktig hantering av brandfarliga vätskor och gaser, eller på ansamling av brännbart damm. Grunden för en korrekt och säker hantering är riskutredningen som metodiskt kartlägger riskerna med brandfarlig vara eller brännbart damm i er verksamhet. Klassningsplanen visar var en explosiv atmosfär kan uppstå och vilka krav som ställs på utrustning i en sådan zon (ATEX).

Med stor kunskap och erfarenhet om lagkraven som ställs om aktsamhet, utredning, kompetens och föreståndare, kan vi hjälpa er till en säker hantering. Vi kan bistå med tillståndsansökan, ta fram alla nödvändiga dokument och ritningar samt sköta myndighetskontakterna.

Säkerhet

Säkerhet och teleinstallationer inom fastigheter har med åren blivit allt mer komplicerade. Vi på Bengt Dahlgren projekterar samtliga tele- och säkerhetssystem inom fastigheter såsom brandlarm, utrymningslarm, passage och inbrott. Allt för att din fastighet ska bli så säker som möjligt. Vi hjälper dig som kund att se över behovet av säkerhet, både strategiskt och organisatoriskt men även det fysiska skyddet. Vi erbjuder stöd i beslutsprocessen med rådgivning och underlag och vi kan även ta fram standarder, funktionsbeskrivningar och dokumentation.

Vi kan hjälpa dig som kund med:
 • Sammanställning och analys av kravbilder av exempelvis lag-, myndighets-, försäkrings- och verksamhetskrav.
 • Fabrikatoberoende rådgivning och projekteringsstöd utifrån ert behov.
 • Utbildning för förvaltare, projektledare, inköpare och fastighetstekniker.
 • Inventering av befintlig säkerhet och rutiner inför säkerhetshöjande åtgärder.
 • Framtagning av standarder för exempelvis dörrmiljöer, säkerhetslösningar och rutiner.
 • Flödesanalyser för verksamheter och personflöden.
 • Behörighetszoner, larm och säkerhetszoner.
 • Projekteringsunderlag som tex. funktionsbeskrivningar, systemhandlingar, förfrågningsunderlag, bygghandlingar och relationshandlingar.
 • Granskning av handlingar – funktionskontroller som tredjepartsgranskning.
 • Granskning av handlingar för effektivare och mer kostnadseffektiva lösningar för beställare.
 • Hjälp och stöd vid upprättande av låssystem.
Säkerhetstjänster

Hur ser ert säkerhetsarbete ut? I en värld med allt mer komplexa beroenden blir sårbarheten större och hotbilden dynamisk. Prioritering av säkerheten är grundläggande för en välfungerande verksamhet, ger konkurrensfördelar och stärker varumärket. Företag och organisationer är dessutom skyldiga enligt lagkrav att bedöma hur samhällskritisk deras verksamhet är, och därigenom vilket säkerhetsarbete som krävs. Vi hjälper med breda säkerhetslösningar, informationssäkerhet samt säkerhetsskydd.

Fysisk planering/samhällsplanering

Har ni kontroll på riskerna för olyckor, översvämningar och erosion? Vid fysisk planering ska människors hälsa och säkerhet ingå vid avvägningar av enskilda och allmänna intressen. Ofta ställs det också krav på en miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

Vi hjälper er att ta fram rätt beslutsunderlag i rätt skede, anpassat till den process ni befinner er i. Med bred erfarenhet från komplexa projekt, både inom privat och offentlig sektor, kan vi även ge vägledning och lotsa er genom alla de myndighetskontakter som krävs.

Kontakta oss

Kontakta oss här för en offert. Du kan alltid nå oss direkt på info@bengtdahlgren.se.

© 2022 Bengt Dahlgren. All rights reserved.