Examensarbete – Optimerad livscykelanalys i tidiga skeden

Utveckling av ett verktyg som möjliggör livscykelanalys i tidiga skeden med hållbarhet i fokus.

Bakgrund och Projektbeskrivning  

Tanken med examensarbetet är att utveckla ett verktyg för livscykelanalys i den visuella programmeringsmiljön Grasshopper, som finns i CAD-programmet Rhinoceros. Verktyget ska ha systemgränser och metodologiska val i linje med uppkommande klimatdeklarationer. Möjlighet att inkludera återbrukade material och koppling till klimatpåverkan av byggnadens driftenergi undersöks. 

För att knyta verktyget till branschen genomförs intervjuer med arkitekter, ingenjörer, fastighetsutvecklare och programmerare. Målet med intervjuerna är att förstå arbetsprocesser i tidiga skeden, hur det arbetas med klimatfrågan, hur ett verktyg kan användas och ”vem som gör vad”. Tidigare examensarbeten kring energi- dagsljus- och klimatberäkningar samt kring arbetsprocesser i tidiga skeden ligger till grund för detta projekt. Tanken är att verktyget ska kunna vara en del av Bengt Dahlgrens projekt BeDOT.  

Syfte och mål  

Målet är att utveckla ett verktyg och en arbetsmetod som är väl förankrad i branschens behov. Syftet med verktyget och examensarbetet är att undersöka hur ett verktyg kan stödja hållbara val i tidiga skeden, när det finns stor potential att påverka och kostnaden av designförändringar är låg.  

Genomförande  

Examensarbetet sker inom mastersprogrammet Industriell Ekologi på Chalmers och med handledning från Bengt Dahlgrens Energi- och Miljö-avdelning under våren 2021.  

Slutsats  

Projektet är pågående och förväntas vara klart i maj 2021. 

Projektutförare:  Maria Tjäder med handledare Gerda Ingelhag 

Genomförandeperiod: Vårterminen 2021

Maria Tjäder

 

 

Bilderna nedan beskriver examensarbetets metod:

Kontaktperson

Gerda Ingelhag

Gerda Ingelhag

Miljö & Hållbarhet

Göteborg

031-792 27 24
fornamn.efternamn@bengtdahlgren.se

Fler projekt

Kontakta oss gärna genom att fylla i nedanstående formulär.
Vi återkopplar alltid så fort vi kan.