Förundersökningar för Högtemperaturlager

Avslutat projekt Provborrning och responstestmätning vid NetOnNet, Dikestriangel, Distorp Åker och Distorp Hagen

Sammanfattning
Geologiska förutsättningar för ett borrhålslager har börjat att undersökas genom provborrning och mätningar i 4st borrhål. Borrhålslagret, HEFAISTOS, är tänkt att interagera med Gärstadverket i Linköping som en eventuell lösning för återvinning/lagring av högtempererat värmeöverskott vid kraftvärmeverket sommartid, för att skifta detta värme till vintern. 

Projektbeskrivning
Syftet med detta projekt är att undersöka geologiska förutsättningar för ett borrhålslager. Detta görs genom att kartlägga lokala förutsättningar för borrning och värmeledning av 4st geoenergiborrhål med syfte att så småningom välja en lämplig yta för att bygga ett högt tempererat borrhålslager.
Tekniska Verken i Linköpng har identifierat för eventuellt placering av borrhålslagret. Dessa fyra ytorna benämns som NetOnNet, Dikestriangeln, Distorp Åker och Distorp Hagen. 

En eventuell lösning för återvinning/ lagring av hög temperat värmeöverskott vid kraftvärmeverket är att flytta sommarproduktionen till vintern, där behovet är som störst. Detta kan även reducera kostsamma samt mindre miljövänliga energitoppar i den existerande systemet för borrhålslagret HEFAISTOS. 

Genomförande
Beskrivning av metoden presenteras stegvis i en kronolgisk ordning i rapporten. 

Resultat

En övergripande och kvalitativ sammanställning av resultatet presenteras i Tabell 1. Resultatet gäller borrbarhet samt termiska och hydrauliska förutsättningar i form av en kvalitativ tabell med en skala — till ++ (– står för dåligt och ++ för bra). Trots att ett hål per yta inte ger tillräcklig med information för att bedöma ytans potential för eventuellt byggnation av HEFAISTOS är syftet med tabellen är att preliminärt rangordna dessa.

Tabell 1. Kvalitativ och relativ sammanställning av förundersökningen för samtliga undersökta borrhål: för ett eventuellt borrhålslager innebär (++) bra och (–) betyder dåligt.

 

Slutsats
Berggrunden runt provhålen i Distorp Åker och Distorp Hagen har bra förutsättningar. Avståndet till fast berg är litet och värmeledningsförmågan för dessa ytor är relativ hög. Förutsättningarna för ett borrhålslager vid NetOnNet anses också vara bra, men något sämre jämfört med de två ytorna vid Distorp då jordlagret är tjockare och berget här har en något lägre värmeledningsförmåga. Vid Dikestriangel är det ett flertal parametrar som ligger till grund för att denna yta inte rekommenderas för eventuellt byggnation av HEFAISTOS:. Dessa parametrar är:

  • Det är långt till hårt berg (26 m) vilket innebär höga foderrörskostnader 
  • Förekomst av gas i jordlagret 
  • Sprickzon mellan 44 och 58 m som orsakade att kollektorn inte gick att installera 
  • Ett litet flöde med hög salthalt av ca (2930 µS/cm) som detekterades vid 114,5 m djup.  

En positiv indikation som observerades i Dikestriangel är att det inte verkar finnas ett signifikant grundvattenflöde. Dikestriangel rekommenderas i alla fall inte för eventuellt byggnation av HEFAISTOS. 

Rapporten i sin helhet hittar du här.

Projektutförare: ​José Acuña, Milan Stokuca, Willem Mazzotti, Emil Munter

Kontaktperson

José Acuña

José Acuña

VD Bengt Dahlgren Stockholm Geo AB

Geoenergi & Geoteknik

Stockholm

076-232 00 08
fornamn.efternamn@bengtdahlgren.se

Fler projekt

Kontakta oss gärna genom att fylla i nedanstående formulär.
Vi återkopplar alltid så fort vi kan.