Klimatpåverkan vid ombyggnation av sjukhusbyggnader

Utredning kring drivkrafterna bakom ombyggnationer och dess klimatpåverkan inom Västfastigheters bestånd .

Sammanfattning
Projektet är en fortsättning på projektet ”klimatberäkna sjukhusbyggnad”, där klimatpåverkan beräknats för en av Västfastigheters nybyggnationsprojekt. I projektet ”klimatberäkna sjukhusbyggnad” låg fokus på livscykeldelarna A1-5 samt B6, se bild nedan.  I detta projekt vidgas perspektivet till att fokusera på den klimatpåverkan som uppstår i driftskedet och uppkommer som en följd av renovering och ombyggnationer.  Kunskapen om klimatpåverkan från ombyggnation är idag liten, men en viktig del i arbetet med att reducera klimatpåverkan sett ur ett livscykelperspektiv. 

Bakgrund och Projektbeskrivning 
Kunskapen inom området klimatpåverkan från driftskedet är idag begränsad. Det finns därför ett behov av att utreda hur stor del denna klimatpåverkan som utgör en betydande del sett ur ett livscykelperspektiv.   

Syfte och mål  

 • Identifiera hur ofta ombyggnation sker och varför 
 • Identifiera vad som byggs om och vilka material som byts ut 
 • Beräkna den klimatpåverkan som uppstår på grund av ombyggnation. Beräkning görs på flera ombyggnationer under en byggnads livstid.  
 • Ta fram underlag som kan användas vid ombyggnation och nybyggnation för att undvika klimatpåverkan som uppkommer vid ombyggnationer 

Genomförande 
Följande steg är inkluderade i projektet: 

 • Intervju/enkät för att kartlägga hur ofta ombyggnation sker och vad som ofta byts ut vid ombyggnation/renovering 
 • Beräkning av klimatpåverkan  på minst tre ombyggnationsprojekt. Beräkningen inkluderar Livscykelfas B4-B5, vilka innefattar Utbyte och Renovering. 
 • Sammanställning av resultat och framtagning av vägledning innehållande att ”tänka på” vid nybyggnation och ombyggnationsprojekt med syftet att minska klimatpåverkan från ombyggnationer 

 Slutsats 
Projektet pågår fortfarande, nedan sammanfattas några punkter som identifierats hittills: 

 • Få ”onödiga” ombyggnationer, vill ej störa verksamheten, genomtänkta ingrepp 
 • Ändrat vårdbehov/behov hos verksamheten och samhällsbild driver ombyggnationer 
 • Ingen tydlig koppling mellan byggnadstyp och ålder och behöv av ombyggnationer 
 • Sällan stomrena ombyggnationer, kräver evakueringslokal 
 • Svårighet med återbruk är att lagra, på grund av platsbrist och kostnad för att förvara, så fråga om det rent ekonomiskt gynnar sig i slutändan. Vad är rimligt att VF beslagtar i förråd kontra verksamhet. 
 • Möjligt med återbruk, någon måste ta ett helhetstag

Vidare kommer klimatpåverkan I form av kg CO2-ekv att presenteras i slutrapporten, där hänsyn också tas till ombyggnationsfrekvens.

Projektutförare:  Gerda Ingelhag, Anna Högberg

Genomförandeperiod: 2020-03-30 – 2021-03-30

 

 

 

Kontaktperson

Gerda Ingelhag

Gerda Ingelhag

Miljö & Hållbarhet

Göteborg

031-792 27 24
fornamn.efternamn@bengtdahlgren.se

Fler projekt

Kontakta oss gärna genom att fylla i nedanstående formulär.
Vi återkopplar alltid så fort vi kan.