Handböcker

Vi på Bengt Dahlgren vill dela med oss av vår kunskap.

Vi har skrivit flera olika handböcker och fickfoldrar om våra olika tjänsteområden. Nedan finner du alla böcker samt hur du beställer eller laddar ner dem. Du hittar också mer information om våra olika tjänsteområden och vad vi kan hjälpa dig som kund med här. Vi erbjuder också utbildning i flertalet av våra böcker och tjänsteområden, du kan läsa mer om våra utbildningar här.

 

NEDLADDNINGSBARA FICKFOLDRAR & GUIDER

Dessa fickfoldrar finns som nedladdningsbara pdf’er. Om du behöver foldern i tryckt format så använd kontaktformuläret längst ner på sidan så skickar vi gärna, glöm dock inte att skriva med en adress dit vi ska skicka fickfoldern.

 

Brandskydd i fickformat

Vår populära fickhandbok har genomgått en ordentlig face lift och har kompletterats med ytterligare bra information. I denna fickhandbok kan du på ett enkelt sätt få svar på de vanligaste frågorna om brandskydd. Vi håller även utbildning i detta ämne, läs mer här.

Ladda ner Brandskydd i fickformat.

 

Brandskydd i fickformat för Militära anläggningar

Fortifikationsverket, som äger och förvaltar Sveriges försvarsfastigheter, hade behov av ett verktyg för att kunna nå ut med information om brandskydd i sin organisation. Vi har nu tillsammans vidareutvecklat vår fickfolder om Brandskydd till en anpassad handbok som ger svar på vanliga frågeställningar avseende militära anläggningar.

Ladda ner Brandskydd i fickformat.

 

Fastighetsautomation i fickformat

I denna guide vill vi förenkla och ge förståelse för fastighetsautomation. Den ska fungera som ett stöd för dig som står inför ett val av styr- och övervakningssystem eller mätsystem, ge svar om du stöter på frågor samt förklara begrepp som du inte känner igen.

Ladda ner Fastighetsautomation i fickformat.

 

Fuktskyddsguiden

Många inom byggbranschen tycker att allt inom fukt är svårt och besvärligt. Denna skrift vill försöka öka kunskapen kring fukt, fuktsäkerhet och fuktskydd. Fuktfrågor borde behandlas i byggnadens alla skeden, från idé till förverkligande av ett hus och även under förvaltningen. Denna bok är gratis.

Ladda ner Fuktskyddsguiden i fickformat.

 

Hållbarhetsguiden

Bygg- & fastighetssektorn står idag för ca en tredjedel av den totala energianvändningen i Sverige. Denna folder beskriver en hållbar byggnation utifrån de tre delarna social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Vi håller även utbildningar i ämnet, läs mer här.

Ladda ner Hållbarhetsguiden i fickformat.

 

Installationskalkyler i fickformat

För att du som byggherre, entreprenör eller projektledare ska kunna fatta korrekta beslut för investeringar behövs väl genomförda kalkyler. Här får du en fingervisning om hur kostnader i projekt vanligtvis fördelas samt hur de olika skedena i byggprocessen kan underlättas genom bra kalkylering.

Ladda ner Installationskalkyler i fickformat.

 

Miljöcertifieringsguide för befintliga byggnader

Vår guide ger dig svar på de vanligaste frågorna som bland annat: Vad är miljöklassning? Vilket system bör jag välja? Vad kostar det? Vi håller även utbildning i detta ämne, läs mer här.

Ladda ner Miljöcertifieringsguide för befintliga byggnader i fickformat.

 

 

Miljöcertifieringsguide för nybyggnation

Vår guide ger dig svar på de vanligaste frågorna som bland annat: Vad är miljöklassning? Vilket system bör jag välja? Vad kostar det? Vi håller även utbildning i detta ämne, läs mer här.

Ladda ner Miljöcertifieringsguide för nybyggnation i fickformat.

 

 

Sprinkler i fickformat

Detta häfte vill på ett så enkelt och kortfattat sätt som möjligt svara på vanliga frågor om sprinkler. Svaren på de utvalda frågorna är relativt heltäckande men givetvis råder vi den som i ett projekt behöver utreda frågorna att ta hjälp från en sprinklerkonsult. Vi håller även utbildning i detta ämne, läs mer här.

Ladda ner Sprinkler i fickformat.

 

Klimateffektivt Byggande

Vi presenterar guiden för klimatsmart byggande, som har utvecklats parallellt med byggprojektet av den fossilfria förskolan Hoppet. Guiden ger råd och vägledning för korrekta val i omställningen av byggbranschen för ett klimateffektivt byggande. Guiden är framtagen av Bengt Dahlgren i samarbete med Lokalförvaltningen, Göteborgs Stad. Guiden har tagits fram inom forskningsprojektet Scandinavian Sustainable Circular Construction – S2C som är ett EU-finansierat Interregprojekt som drivs av Energikontor Väst. Du hittar guiden här.

 

 

BESTÄLLNINGSBARA BÖCKER

Dessa böcker beställer du genom att använda vårt beställningsformulär som finns som länk vid varje bok. Boken/böckerna skickas med post och betalning sker via faktura som även den skickas med post.

Brandskydd för bostadshus

Här samlas den viktigaste informationen om brandskydd för att kunna planera, projektera, bygga och förvalta bostadshus på ett kostnadseffektivt sätt med optimal säkerhetsnivå. Boken behandlar bl.a. strategiska vägval vid nyproduktion, erfarenheter från bränder, lagstiftning & vägledning hur denna kan uppfyllas, brandskyddskrav vid ändring, småhus, drift och förvaltning. Boken riktar sig till fastighetsägare, projektledare, arkitekter, teknikkonsulter, entreprenörer, byggnadsnämnder, BRF’er, kontrollansvariga, räddningstjänst m.fl. Beställ Brandskydd för bostadshus.
Vi håller även utbildning i detta ämne, läs mer här.

 

Brandskydd för fasader

Denna handbok vägleder dig som projekterar eller utför fasader att förstå och uppfylla brandskyddskraven i bygglagstiftningen. Handboken tydliggör kravnivåerna, utmaningarna och visar på möjliga lösningar. Den behandlar bland annat erfarenheter från inträffade bränder, hur lagstiftning kan uppfyllas, system- och materialval, brandprovningar, brandskydd under byggtid, med mera.

Beställ Brandskydd för fasader här.

 

 

Brandskydd rätt utfört

Denna handbok fokuserar på de utförandekontroller av brandskydd som utförs i syfte att säkerställa att samhällets krav enligt byggreglerna uppfylls. Bokens huvudfokus ligger på de utförandekontroller som bör utföras i byggskedet. Boken ger även tips om vad som bör kontrolleras och hur detta ska utföras.
ISBN 978-91-637-3036-8. Beställ Brandskydd rätt utfört.
Vi håller även utbildning i detta ämne, läs mer här.

 

 

Brandskydd vid ombyggnad och underhåll

Vid ombyggnad och underhåll kan Bygglagstiftningen vara svår att tolka. Kraven utgår från vad som ändras och i vilken omfattning. I boken får du vägledning om vilka brandskyddskrav som gäller och hur de kan uppfyllas. Med ett stort antal exempel på vanliga ombyggnader och underhållsåtgärder, med tillhörande kravnivå, ger vi förslag till utformning och på lösningar. Fokus ligger på ventilationsombyggnader men ger även vägledning till dig som planerar, projekterar och utför stambyten och fasadombyggnader. Beställ Brandskydd vid ombyggnad och underhåll. Vi håller även utbildning i detta ämne, läs mer här.

 

Hållbart brandskydd

Handboken hjälper dig att fatta medvetna beslut om hållbara åtgärder inom det brandtekniska området. Boken visar hur olika brandtekniska utformningar kan jämföras med varandra ur ett hållbarhetsperspektiv, klimatpåverkan vid säkerhetshöjande brandskyddsinstallationer, innehåll av farliga ämnen i brandskyddsprodukter, hur nya hållbara byggnadsutformningar påverkar brandskyddet, hur befintliga produkter kan förstärkas istället för att bytas vid ändringsprojekt, hur man bygger en flexibel byggnad som inte behöver ändras vid nya förutsättningar m.m. Beställ Hållbart brandskydd. Vi håller även utbildningar i ämnet, läs mer här.

 

AVHANDLINGAR

Dessa avhandlingar kan du läsa online kostnadsfritt eller beställa hem till självkostnadspris.

Avhandling – Incentivising innovation in the swedish construction industry – Jonas Anund Vogel

Byggnader och byggande i den industrialiserade delen av världen står för nästan 40 procent av den globala energianvändningen, och därmed även en liknande procent av de globala koldioxidutsläppen. Tyvärr fortsätter energibehovet och kopplade utsläpp från sektorn att växa. Därför är det av största vikt att stimulera användningen av resurseffektiv teknik  i byggnader för att minska kostnaderna, för att nå energi- och klimatmål och för att möjliggöra smarta och hållbara byggnader och städer i större skala. Eftersom ny teknik medför risker samtidigt som fördelar måste byggherrar, entreprenörer och konsulter ha incitament för att minska och dela dessa risker på ett rationellt sätt, om vi ska uppfylla de avgörande långsiktiga målen i samhället för minskad användning av resurser och minskade utsläpp. Hypotesen i denna avhandling är att det finns institutionella ramverk (lagar, regler, byggnormer, förordningar, standardkontrakt osv.) som resulterar i svaga eller negativa incitament för aktörer i byggindustrins att investera i, föreslå och installera resurseffektiv teknik. Om hypotesen stämmer är målet att identifiera sätt att stimulera aktörer i byggindustrins att fullt ut engagera sig i design och produktion av smarta och hållbara byggnader. Avhandlingen undersöker ett antal problemområden, bl.a. bostadsrättsformen och standardavtalet ABK 09, och föreslår förändringar som kan leda till möjligheter att stimulera aktörer i byggindustrin att fullt ut engagera sig i att skapandet av smarta och hållbara byggnader. Beställ avhandlingen här eller läs den digitalt här.

 

BESTÄLLNINGSBARA BÖCKER VIA EXTERN SIDA

Dessa böcker beställer du via en extern hemsida.

 

Brandskyddshandboken

Den kompletta handboken, med syfte att förklara och förtydliga brandavsnittet i BBR. Den är nu uppdaterad efter senaste bestämmelserna i Boverkets byggregler (BBR) samt Boverkets konstruktionsregler (EKS). Det är Bengt Dahlgren Brand & Risk, Brandskyddslaget och Brandteknik vid LTH som står bakom handboken. Brandskyddshandboken är ett måste för alla i bygg- och fastighetsbranschen. Du beställer den via en extern hemsida. Beställ Brandskyddshandboken.

Kontakta oss gärna genom att fylla i nedanstående formulär. Vi återkopplar alltid så fort vi kan. Skriv gärna vilken ort det gäller så kan vi hjälpa dig snabbare.