• BDAB-Gbg-JonasKullman-1309-0556_WEB

Beställ våra handböcker

Här kan du beställa handböcker inom
en rad områden direkt från oss.
Priserna är exklusive moms och porto.

Läs mer om våra verksamhetsområden »

  • bok2
  • Sprinklerskydd
  • bok1
  • Fuktskyddsguiden

Hållbart brandskydd

Denna handbok hjälper dig att fatta medvetna beslut om hållbara åtgärder inom det brandtekniska området. Handboken visar hur olika brandtekniska utformningar kan jämföras med varandra ur ett hållbarhetsperspektiv, klimatpåverkan vid säkerhetshöjande brandskyddsinstallationer, innehåll av farliga ämnen i brandskyddsprodukter, hur nya hållbara byggnadsutformningar påverkar brandskyddet, hur befintliga produkter kan förstärkas istället för att bytas vid ändringsprojekt, hur man bygger en flexibel byggnad som inte behöver ändras vid nya förutsättningar m.m.

Brandskydd vid ombyggnad och underhåll

Vid ombyggnad och underhåll kan Bygglagstiftningen vara svår att tolka. Kraven utgår från vad som ändras och i vilken omfattning. I boken får du vägledning om vilka brandskyddskrav som gäller och hur de kan uppfyllas. Med ett stort antal exempel på vanliga ombyggnader och underhållsåtgärder, med tillhörande kravnivå, ger vi förslag till utformning och på lösningar. Fokus ligger på ventilationsombyggnader men ger även vägledning till dig som planerar, projekterar och utför stambyten och fasadombyggnader.

Brandskydd för bostadshus

I denna handbok samlas den viktigaste informationen om brandskydd för att kunna planera, projektera, bygga och förvalta bostadshus på ett kostnadseffektivt sätt med optimal säkerhetsnivå.
Handboken behandlar bland annat strategiska vägval vid nyproduktion, erfarenheter från bränder, lagstiftning och vägledning hur denna kan uppfyllas, brandskyddskrav vid ändring, småhus, drift och förvaltning. Handboken riktar sig till fastighetsägare, projektledare, arkitekter, teknikkonsulter, entreprenörer, byggnadsnämnder, bostadsrättsföreningar, kontrollansvariga, räddningstjänster m.fl. För kurser inom brandskydd se här.

Brandskydd rätt utfört

Denna handbok fokuserar på de utförandekontroller av brandskydd som utförs i syfte att säkerställa att samhällets krav enligt byggreglerna uppfylls. Bokens huvudfokus ligger på de utförandekontroller som bör utföras i byggskedet. Boken ger även tips om vad som bör kontrolleras och hur detta ska utföras.
ISBN 978-91-637-3036-8

Brandskyddshandboken

Den kompletta handboken, med syfte att förklara och förtydliga brandavsnittet i BBR. Den är nu uppdaterad efter senaste bestämmelserna i Boverkets byggregler (BBR) samt Boverkets konstruktionsregler (EKS). Det är Bengt Dahlgren Brand & Risk, Brandskyddslaget och Brandteknik vid LTH som står bakom handboken. Brandskyddshandboken är ett måste för alla i bygg- och fastighetsbranschen.

Du beställer den HÄR.

Brandskydd i fickformat

Vår populära fickhandbok har genomgått en ordentlig face lift och har kompletterats med ytterligare bra information. I denna fickhandbok kan du på ett enkelt sätt få svar på de vanligaste frågorna om brandskydd. Givetvis råder vi den som behöver hjälp i sitt projekt att kontakta oss. Denna bok är gratis

Ladda ner som pdf HÄR.

Sprinkler i fickformat

Detta häfte har tagits fram med syftet att på ett så enkelt och kortfattat sätt som möjligt svara på vanliga frågor om sprinkler. Svaren på de utvalda frågorna är relativt heltäckande men givetvis råder vi den som i ett projekt behöver utreda frågorna att ta hjälp från en sprinklerkonsult.

Ladda ner som pdf HÄR

Projektering av VVS-installationer

Fokus i denna bok ligger på projektering av VVS-installationerna och ger grundläggande kunskap om hur installationssystem väljs, utformas och dimensioneras utifrån brukarnas krav på inneklimat. Målgrupp är främst högskole- och universitetsstudenter men även yrkesverksamma som vill förstå bakgrunden till VVS-projektörens val av system etc.
ISBN 987-91-44-05561-9

Miljöklassningsguiden

Vår populära miljöklassningsguide ger dig svar på de vanligaste frågorna som bland annat:
– Vad är miljöklassning?
– Vilket system bör jag välja?
– Vad kostar det?
Denna bok är gratis.

Ladda ner som pdf HÄR

Fuktskyddsguiden

Många inom byggbranschen tycker att allt inom fukt är svårt och besvärligt. Denna skrift vill försöka öka kunskapen kring fukt, fuktsäkerhet och fuktskydd. Fuktfrågor borde behandlas i byggnadens alla skeden, från idé till förverkligande av ett hus och även under förvaltningen. Denna bok är gratis.

Ladda ner som pdf HÄR

Hållbarhetsguiden

Bygg- och fastighetssektorn står idag för ca en tredjedel av den totala energianvändningen i Sverige, vilket innebär att en betydande del av utsläppen av växthusgaser och användandet av naturresurser kan kopplas till byggsektorn. Den stora kompetensen inom Bengt Dahlgren gör det möjligt att skapa hållbara helhetslösningar, exempelvis genom god inomhus-miljö och långsiktigt resurseffektiva och miljöanpassade byggnader. Denna fickfolder beskriver en hållbar byggnation utifrån de tre dimensionerna social, ekonomisk och ekologisk  hållbarhet. Denna bok är gratis.

Ladda ner som pdf HÄR

Beställ här

  • Läs vår policy här »