Kurser

 

Vi tycker det är viktigt att dela med oss av vår kunskap och håller frekvent utbildningar av olika dignitet. Våra flitigt anlitade kursledare inom Bengt Dahlgren är rutinerade och har lång erfarenhet inom sina respektive specialistområden. Våra branschkollegor och kunder har olika behov av information så därför är vi vana att skräddarsy våra kursarrangemang. Nedan beskrivs exempel på hur kurser kan vara sammansatta.

Brandskydd vid ombyggnad och underhåll – ventilation och energi

Kursen behandlar
  Hur en brand påverkar ventilationssystemet
– Bygglagstiftningens krav vid ändringar, underhåll och ombyggnad. När ska nybyggnadskrav uppfyllas och när gäller krav i tidigare lagstiftning. Vilka delar ställs krav på beroende på ändringens omfattning etc.
– Brandskyddskrav i tidigare bygglagstiftning
– Nybyggnadskrav i bygglagstiftningen och metoder att uppfylla nybyggnadskrav
– Styrning och branddetektion
– Strömförsörjning vid fäktar i drift
– Exempel på brandskyddskrav vid olika typer av vanliga ändringar av ventilationssystem
– Kontroll och funktionsprovning vid ändringar

Kursen riktar sig till VVS-projektörer, fastighetsägare, fastighetsförvaltare, projektledare, brandprojektörer, entreprenörer, byggnadsnämnder, kontrollansvariga, räddningstjänster, m.f.

Kurslitteratur:

”Brandskydd vid ombyggnad och underhåll – ventilation och energi”

KURS I BRANDSKYDD FÖR BOSTADHUS

För att få ut så mycket som möjligt av den här typen av kurs föreslår vi en halvdagsutbildning. Vi skulle kunna gå igenom den viktigaste informationen om brandskydd för att kunna planera, projektera, bygga och förvalta bostadshus på ett kostnadseffektivt sätt utifrån gällande lagstiftning. Kursens fokus kan exempelvis ligga på flerbostadshus, och småhus behandlas kortfattat.

Förslagsvis riktar sig kursen till fastighetsägare, projektledare, arkitekter, teknikkonsulter, entreprenörer, byggnadsnämnder, bostadsrättsföreningar, kontrollansvariga eller räddningstjänster.

Kursen kan behandla
– Strategiska vägval i tidiga skeden av ett projekt
– Erfarenheter från bränder
– Vad ska uppfyllas, grundläggandekrav enl. BBR
– Vägledning hur kraven kan uppfyllas för olika delar av byggnaden
– Brandskyddskrav vid ändring
– Småhus
– Drift och förvaltning

Vill du att vi anordnar en kurs för ditt företag?
Se informationen ovan som ett förslag på upplägg, önskar du anpassa kursen diskuterar vi gärna det tillsammans med er. Välkommen att höra av dig till malin.vester@bengtdahlgren.se.

KURS I UTFÖRANDEKONTROLL AV BRANDSKYDD

Denna kurs vänder sig med fördel till dig som medverkar i processen att säkerställa att brandskyddet i byggnadsverk utförs i enlighet med projekteringen och gällande lagstiftning, t.ex. kontrollansvariga, projektledare, byggnadsinspektörer m.fl. Vi rekommenderar att detta genomförs under en halvdag men beroende på innehåll så är det naturligtvis anpassningsbart åt båda håll.

Kursen kan behandla
– Hur hanteras brandskydd i byggprocessen enligt PBL
– Brandskydd i en kontrollplan, omfattning och innehåll
– Krav på entreprenörers egenkontroll och produktredovisning
– Planering av utförandekontroller och besiktningar, inkl. omfattning av kontroller
– Kontroll av brandskydd vid olika entreprenadformer
– Vanliga fel, tips och råd vid genomförande av utförandekontroller
– Dokumentation av brandskyddet inför ibruktagande av lokaler

Vill du att vi anordnar en kurs för ditt företag?
Se informationen ovan som ett förslag på upplägg, önskar du anpassa kursen diskuterar vi gärna det tillsammans med er. Välkommen att höra av dig till malin.vester@bengtdahlgren.se