Behandling av personuppgifter

Inledning

Den 25:e maj börjar den nya dataskyddslagen GDPR att gälla inom EU och vi har upprättat denna integritetspolicy i enlighet med detta. Det nya EU direktivet har positiva effekter på din personliga integritet och i policyn förtydligar vi som företag hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter samt hur du kan kontakta oss för att ändra eller på annat sätt meddela något om dina personuppgifter till oss. Du ska alltid kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter.

Personuppgifter

Med personuppgifter avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person. Det kan röra sig om namn, personnummer, telefonnummer, e-postadress men även uppgifter som foton och IP-adresser som kan kopplas till en fysisk person.

Personuppgiftsbehandling

Med personuppgiftbehandling avses varje åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter oavsett om åtgärden är automatiserad eller inte. Exempel på vanligt förekommande behandlingar är insamling, registrering, lagring och strukturering.

Söka en tjänst på vår hemsida

På vår hemsida har du möjlighet att ansöka om utannonserade tjänster samt skicka in en spontanansökan. Du har också möjlighet att söka praktik, sommarjobb och/eller examensarbete. Vi ber dig då om namn och kontaktuppgifter, och du har möjlighet att bifoga CV, personligt brev och annan dokumentation som du tror kan vara relevant.

De uppgifter du sänder sparas i vår databas och behandlas i syfte att utvärdera om du är lämplig för den utlysta tjänsten du sökt, men även för liknande tjänster som vi tror kan vara intressanta för dig. Detta innebär att vi kan komma att kontakta dig gällande andra tjänster än den du specifikt sökt.

Vi sparar kommunikation vi har med dig angående rekryteringsprocessen så länge du finns i vår databas, för att på bästa sätt kunna erbjuda våra tjänster till dig och för att kunna följa upp eventuella önskemål från dig.

Uppgifter som kan sparas:

 • För- och efternamn
 • Kontaktuppgifter såsom e-postadress, telefonnummer, yrkestitel och hemadress
 • Uppgifter som lagts upp i sociala media, t.ex. LinkedIn, och som bedöms vara relevanta och av väsentlig betydelse för att bedöma dina yrkeskvalifikationer.
 • Kön
 • Födelseår
 • Kompetensbaserad lämplighet för tjänst
 • Intervjuanteckningar
 • Testresultat från testverktyg som används i urval- och utvecklingsarbete
 • Lämnade referenser
 • Korrespondens mellan dig och oss
 • Information om hur du har interagerat med oss
 • IP-adress och webbläsarinställningar

 

Att dra tillbaka ansökan

Du kan när som helst dra tillbaka din ansökan. Om du drar tillbaka din ansökan för att rekryteras till en tjänst hos oss kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter i syfte att hitta en tjänst åt dig och du kommer inte längre att vara sökbar i vår databas. Om du varken sökt en tjänst eller varit involverad i en rekryteringsprocess de senaste 24 månaderna kommer dina personuppgifter att raderas.

Rekryteringsprocessen

Oavsett om du sökt en tjänst, spontanansökt, sökt praktik, examensarbete eller sommarjobb, eller varit involverad i en rekryteringsprocess de senaste 24 månaderna kommer dina personuppgifter att arkiveras i 24 månader från avslutad process och först därefter raderas. Syftet är att vi har ett berättigat intresse av att kunna försvara oss vid eventuell tvist om påstådd diskriminering.

De uppgifter som finns om dig i vår databas kommer att användas av oss för att utvärdera om du är lämplig för den tjänst som du ansökt om eller annan tjänst som vi tror kan vara intressant för dig.

Om vi tror att du kan vara lämplig för en tjänst kommer vi att sända ditt CV, ditt personliga brev och en kort presentation av dig till den ansvariga för den utannonserade tjänsten, så att vi kan bedöma din lämplighet för tjänsten.

Vi kan komma att begära ytterligare information om dig som behövs för att utvärdera om du är lämplig för tjänsten (se lista nedan). Samtlig dokumentation sparas så länge du är registrerad hos oss. Om du inte samtycker till att vi inhämtar och sänder informationen om dig till ansvarig mottagare av ansökningar kan det menligt inverka på dina möjligheter att få en specifik tjänst. Vi inhämtar ofta följande typer av information:

 • Mer utförlig information om din erfarenhet, kompetens och önskemål som insamlas vid intervju med dig.
 • Vi kan begära att få kontakta de referenter du angivit. Utlåtanden från referenserna sparas i form av referenssammandrag.
 • Beroende på typen av uppdrag kan vi behöva en kopia på din ID-handling, utbildningsbevis och tjänstgöringsbevis.
 • För vissa uppdrag krävs att du visar upp ett utdrag ur belastningsregistret, på grund av den verksamhet som kunden bedriver. Vi tar aldrig kopia på utdraget och vi gör heller inte anteckningar om vad som står i utdraget. Vi kan dock göra anteckning om att vi tagit del av innehållet, och kan komma att sända sådan anteckning till kund. I vissa fall vill kunden själv se en kopia på ditt registerutdrag. I sådana fall kommer du bli ombedd att visa upp en kopia på utdraget för kund. Kunden blir personuppgiftsansvarig för den information kunden mottar från oss.

Mottagare av dina personuppgifter

HR-administrationen på Bengt Dahlgren

Ändringar i denna integritetspolicy

Vänligen notera att denna integritetspolicy kan komma att ändras från tid till annan. Vi kommer att publicera sådana ändringar på vår hemsida, och om ändringarna är väsentliga kommer vi tillhandahålla ett mer utförligt meddelande till dig som är registrerad hos oss.

// Koncernen Bengt Dahlgren