Agroetanol

KUND: FB ENGINEERING
ORT: GÖTEBORG/NORRKÖPING

På uppdrag av FB Engineering projekterar Bengt Dahlgren ventilation och styr i processdelar samt ventilation, styr, rör och kyla för kontor- och ställverksbyggnad. På separat uppdrag utför vi även projektering av brandskydd.

Vi har även hjälpt FB Engineering med upphandling samt byggledning med avseende på VVS. Per Wittek på Bengt Dahlgrens Norrköpingskontor svarar för byggledning VVS samt är även installationssamordnare.

Värmeöverskott från produktionen

Eftersom produktionen ger ett rejält överskott på värme använder vi den via en VVX och förser de huskroppar som skall ha värme.

I kontor och ställverkshus värmer vi såväl ventilationsluften till kontor och ställverkshus samt även värme till radiatorer och fläktluftvärmare.

Kontorets luftbehandlingsaggregat förbereds endast för roterande VVX p.g.a. av det stora överskottet på värme. Detta för att man i framtiden skall kunna sätta in en roterande VVX om värmeöverskottet skulle ändras eller omdirigeras till annan utrustning.

Kyla

2 kylmaskiner på vardera 190 kW där var och en med viss redundans ger 60% av det totala behovet. Även här har vi hjälp av processen och kyler kylmaskinerna med vatten från Lindö kanal. På så sätt slipper vi fläktluftkylare på taket.

I torkhuset finns det 3 ”kylmaskiner” som kyler pellets med luft. Vi ser till att förse rummet med som max 22,5 m3/s. I de stora öppna delarna av torkhuset finns det 4 stora torkar som tillsammans med övrig utrustning ger ett värmetillskott på 720 kW. Detta löser vi med motoriserade uteluftsintag med filter när vi har utetemperatur över 5 grader samt 6 stora takfläktar på vardera 14 m3/s.

Vi har också 3 tilluftsaggregat med blandningsdelar för att aldrig blåsa in kallare luft än 5 grader. Sommartid klarar vi att hålla en temperatur ca 10 grader över utetemperaturen.

I ställverksbyggnaden finns även ett kompressorrum, där luftkylda kompressorer producerar tryckluft. Värmeavgivningen från dessa är ca 100 kW. Detta kyls via ett tilluftsaggregat med blandningsdel och här har vi ett max flöde på 10 m3/s. Luftmängden regleras genom att fläkten varvtalsstyrs för att hålla rätt rumstemperatur.

Lågspänningsställverk med drygt 100 kW värmeavgivning tas om hand med ett cirkulationsaggregat med kylbatteri. Vi har även möjlighet att kyla med enbart uteluft vid utetemperaturer under ca 15°C. Inblåsning sker i lågspänningsställverkets installationsgolv och fördelas upp i ställverken.

Samordning

Från Bengt Dahlgrens sida har vi ritat husen tredimensionellt via MagiCAD och beroende på vilket hus det har varit så har samordning skett på lite olika vis.

I kontor- och ställverksdelar har vi egentligen bara el att samordna oss med. Elprojekteringen utförs även den av FB-Engineering och i just kontor och ställverkshus har samordning skett via MagiCAD/AutoCAD.

I övriga hus eller ”processdelarna” har vi lite mer att ta hänsyn till och man har då exporterat ut en sammanhängande 3d-ritning av varje hus. FB-Engineering har tagit hand om vår ritning och gjort en s.k. nwd-fil av den så att granskning kan ske direkt i en 3d-modell i programmet Navis Works.

Även process och ”piping” har exporterats till nwd-format via PDMS (Plant Design Management System) samt även bygg, som även det projekteras av FB-Engineering. I den resulterande nwd-filen som innehåller allt vandrar man omkring ”inne” i husen och gör kollisionsgranskningar i olika skeden. (30, 60 och 90% granskning).

Area A – Kvarnbyggnad

Luftbehandlingssystemet av typ F-system med fläkt på tak och kanalsystem till varje våningsplan med motorstyrt spjäll för reglering av luftflöde. Uteluft förses genom våningsvisa galler med filter utan spjäll. Ingen uppvärmning.

Area B – Fermenteringsbyggnad

Luftbehandlingssystemet är av typ FTX-system med fläktluftvärmare med uteluftsintag samt fläktar på tak.

Area C – Destillationsbyggnad

Luftbehandlingssystemet är av typ F-system med fläkt på tak och kanalsystem till varje våningsplan med motorstyrt spjäll för reglering av luftflöde. Uteluft förses genom fler galler med filter och motoriserat spjäll per våningsplan. All utrustning är Ex-klassad. Ingen uppvärmning.

Area D – Vattenrening- och kylvattenberedningsbyggnader

Luftbehandlingssystemet är av typ FTX-system med fläktluftvärmare med uteluftsintag samt fläktar på tak.

Area E – Kemberedningsbyggnad

Luftbehandlingssystemet är av typ FTX-system med fläktluftvärmare med uteluftsintag samt fläktar på tak.

Area F – Torkbyggnad

Luftbehandlingssystemet är av typ FTX-system med dels tilluftsaggregat med blandningsdelar och frånluftsfläktar på tak samt motorstyrningsspjäll på uteluftsgaller med filter för ökad luftmängd vid t>5°C.

Area J – Driftbyggnad

Luftbehandlingssystem är av typ FTX-system med till- och frånluftsaggregat förberett för roterande VVX till kontor. Endast tomdel vid plats för rot.vvx p.g.a. stort värmeöverskott. Lab-frånluften har separat frånluftsfläkt på tak. Verkstadsdelen har ett FTX-system med plattvärmeväxlare. Svetsrum har separat frånluftsfläkt på tak.

Area K – Ställverksbyggnad

Vissa delar har FTX-system och vissa delar F-system. Truckladdning och transformatorbås har frånluftsfläktar samt uteluftsintag med filter i dörr. Verkstadsdelar förses med till- och frånluft från verkstadsaggregat. Lågspänningsställverk har ett cirkulationsaggregat med kyla och uteluftsintag vid t = <15°C.

Tillverkningsprocessen

Spannmålen kommer till fabriken med lastbil och töms i en intagsgrop. Via transportörer förs spannmålen vidare för rensning och mellanlagring.

Malning sker i en enkel hammarkvarn, där hela spannmålskornet mals ner till en mjölfraktion.

Inmäskning – likvifiering och försockring. Mjölfraktionen blandas med vatten till en ”gröt” varefter enzymer tillsätts. Stärkelsen i spannmålen (ca 60% av innehållet) bryts därvid ned till socker/sockerlösning – s.k. mäsk.

Jäsning. Till sockerlösningen tillsätts nu vanlig bagerijäst och sockret omvandlas till etanol och koldioxid.

Destillation. För att avskilja etanolen ur mäsken sker en destillation i två steg; mäskkolonnen och koncentreringskolonnen. Slutligen sker en fullständig avskiljning av vattnet i en molekylsikt, varvid vattenfri etanol erhålls.

Fodertorkning. Den alkoholfria mäsken, s.k. drank, går till fodertorken. Dranken, som är rik på protein och därmed ett högvärdigt djurfoder, torkas med hjälp av ånga till foderpellets.

 

instagram

  • Göteborg
  • norrköping
  • Styr & Övervakning
  • VVS-Projektering