Bengt Dahlgrens energi- snåla kontor

KUND: BENGT DAHLGREN
ORT: GÖTEBORG
BYGGHERRE: HUSVÄRDEN AB
ARKITEKT: WINGÅRDS

Den 25 juni 2009 togs första spadtaget för ett nytt kontorshus åt Bengt Dahlgren AB i Göteborg inom Krokslätts Fabriker i Mölndal.

Som en självklarhet när vi skulle flytta till ett nybyggt hus så skulle det vara energisnålt. Tidigt sattes därför energimål tillsammans med byggherren, Husvärden AB. Målet var att klara ”Green Building” inklusive den s.k. verksamhetselen. Det innebär att den totala energianvändningen ej får överstiga 75 kWh/m2 och år. Att även verksamhetselen skall med då man räknar energi ansåg vi vara en självklarhet i den helhetssyn som vi strävar efter i alla våra projekt.

Energimålen skulle vi nå genom att optimera den teknik som fanns tillgänglig samt att utnyttja det fullt ut. En utpräglad behovs- (närvaro) styrning av alla system. Detta gäller styrning av belysning, ström till datorer, ventilationsflöden samt styrning av värme- och kyla till lokalerna.

Luftbehandlingssystem med låga tryckfall, hög verkningsgrad på värmeåtervinning samt återvinning av värme från vårt serverrum är andra sätt att hålla nere energianvändningen.

Fastigheten är ansluten till fjärrvärme och lokalerna värms via radiatorer sekvensstyrda med VAV-systemet för kylning av rummen.

Kyla tillförs via luften så att uteluftens frikyla kan användas så länge som möjligt. Kylmaskinerna är varvtalsstyrda och fungerar även som kombinerade avlufts/uteluftsvärmepumpar de få dagar då vi behöver värma tilluften utöver vad den roterande värmeväxlaren kan ge.

På taket sitter även ca 50 kvm solceller som genererar elenergi till fastigheten.

Fönster med U-värde på 0,85 W/m2 °K samt med utvändig motoriserad solavskärmning mot öster, söder och väster har valts för att begränsa värmeförlusterna samt hindra solstrålningen att komma in.

Huset stod klart i december 2010 och är på 4200 m2 BTA fördelat på 6 plan, där plan 1 innehåller konferensrum och kurslokal, matsal samt teknikutrymmen.

Uppföljningen av fastighetens energianvändning under 3 år, visar en energianvändning (fastighetsel + värme) på 37 kWh/m2 och år och totalt köpt energi är 75 kWh/m2 och år.

instagram

  • Brand & Risk
  • Energi & Miljö
  • Kalkyl
  • Kyl- & Värmeteknik
  • Projekt- ledning
  • Sprinkler
  • Styr & Övervakning
  • VVS-Projektering