Brinkåsen

KUND: 
ORT: VÄNERSBORG
BYGGHERRE: VÄSTFASTIGHETER
HYRESGÄSTER: VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN, NU-SJUKVÅRDEN
ARKITEKT: Schmidt Hammer Lassen, Danmark

Brinkåsen är en byggnad för rättspsykiatri med ca 80 vårdplatser och belägen i Vänersborg. Den ca 18.000 m2 stora anläggningen har byggts av Västfastigheter och inflyttning skedde under hösten 2011.

Den nya anläggningen syftar till att möjliggöra effektivare behandlingsmetoder, bättre vård och arbetsmiljö, en ökad säkerhet och optimerade driftkostnader inom den aktuella verksamhete

Bengt Dahlgren var miljö- och energisamordnare för hela Brinkåsenprojektet som hade en stark miljöprofil. Utifrån högt ställda miljö- och energikrav utarbetades ett miljöprogram för projektet, som i sin tur var underlag för respektive aktör att upprättat en miljöplan där miljömålen säkerställs.

Under hela projektet har miljömöten hållits varje månad. På dessa har konsulter, entreprenör och underentreprenörer samlats för att diskutera alla de miljöfrågor som varit aktuella för den byggfas man befunnit sig i. För att minska miljöbelastning och restid har mötena huvudsakligen varit telefonmöten mellan Bengt Dahlgrens kontor i Göteborg, byggarbetsplatsen i Vänersborg och övriga projektdeltagares kontor.

De övergripande miljömålen för projektet var:

 • Energianvändningen minimeras med bibehållet gott inomhusklimat
 • Långsiktigt hållbara systemval ur ett livscykelperspektiv
 • Val av mer miljöanpassade byggmaterial
 • Val av material, sammansatta byggdelar och komponenter med lång livslängd
 • Inköp baseras på lägsta livscykelkostnad (LCC) där så är lämpligt
 • Val av stor betydelse för drift, förvaltning och miljö skall vara ”Medvetna val”, dessa skall vara dokumenterade.
 • Samtliga övergripande miljömål hade nåtts vid projektets slut.

Med kontinuerliga energiberäkningar som underlag har energianvändningen minimerats för att bli så låg som byggnaden/verksamheten tillåter.

Med kontinuerliga energiberäkningar som underlag har energianvändningen minimerats för att bli så låg som byggnaden/verksamheten tillåter.

Verksamhetens krav på tillgänglighet, transparens och personsäkerhet gav byggnaden en form som gjorde det svårt att göra den till en lågenergibyggnad. För att kompensera detta har Bengt Dahlgren varit en styrande faktor av det som ändå kan påverkas, t.ex. omfattning och typer av glasytor, lufttäthet, köldbryggor etc. Resultatet av detta arbete följdes kontinuerligt upp med energiberäkningar. För att minimera energianvändningen har anläggningen dessutom hög återvinningsgrad av energin i frånluften samt långtgående behovsstyrning av luftflöden.

För att säkerställa miljöanpassade byggmateriel har de byggvaror som förts in i projektet följt Byggvarubedömningens riktlinjer samt så långt det gått vara fria från bland annat PVC och tungmetaller. Alla byggmaterial har dessutom samlats i en ”loggbok”. Detta för att i framtiden när nya rön om kemikaliers miljö- och hälsofarlighet framkommer kunna veta var i byggnaden dessa eventuellt finns.

Beslut med stor påverkan på miljö eller energianvändning har varit ”Medvetna val”, det vill säga val av stor betydelse för drift, förvaltning och miljö. Som underlag för att fatta dessa beslut har bland annat LCC-kalkyler använts.

Bengt Dahlgrens Göteborgskontor har projekterat: Projektering VVS, Kyla, Sprinkler, Brandskydd samt Styr & Övervakning, Miljö & Energisamordning, Kalkyl samt Drift & Underhållsinstruktioner.

 

instagram

 • Brand & Risk
 • Energi & Miljö
 • Göteborg
 • Kalkyl
 • Kyl- & Värmeteknik
 • Sprinkler
 • VVS-Projektering