Giftiga ämnet PCB saneras från Bergas fasader

KUND: BRF BERGA
ORT: HELSINGBORG

Bengt Dahlgren Fastighetsteknik i Helsingborg leder projektet med att sanera bostadsrättsföreningen Bergas fasader och närliggande mark från det giftiga och i dag förbjudna ämnet PCB. Totalt saneras och renoveras drygt 13 000 löpmeter fog och 700 ton jord.

PCB, polyklorerade bifenyler, är ett ämne som utvecklades på 1920-talet. Mellan 1956 och 1973 användes PCB i Sverige som mjukgörande tillsats i bland annat fogmassa, industrigolv, i vissa färger samt i elektriska komponenter. PCB ansågs som ett stabilt ämne med hög tålighet och som gjorde att till exempel fogmassa inte torkade och föll sönder.

– Nu i efterhand har det visat sig att PCB är ett miljögift och om det finns i till exempel fasader riskerar PCB att lakas ut i naturen varje gång det regnar på fasaden. Giftet tas upp av växter och djur och vi människor får i sin tur i sig giftet från att vi äter kött, fisk och skaldjur som drabbats. PCB kan påverka till exempel immunförsvarets funktion, utvecklingen av centrala nervsystemet samt orsaka cancer, berättar Patrick Sundman, projektledare på Bengt Dahlgren Fastighetsteknik i Helsingborg.

Enligt PCB-förordningen är det krav på att inventera byggnader som kan innehålla PCB. Utredningen visade också att PCB-halterna var så pass höga i bostadsrättsföreningen Bergas fasader att de behövde saneras.

– Totalt är det 8 800 löpmeter som ska saneras under en treårsperiod och nu har vi kommit ungefär halvvägs. I projektet har vi även upptäckt ett behov av att renovera 4 500 löpmeter fasadfog som inte innehåller PCB. Eftersom fogmassa utan PCB åldras och torkar ut snabbare krävde det en fullständig renovering. I projektet ingår även upplagning av skadade fasadelement på de 25 huskroppar som berörs i projektet, säger Patrick Sundman.

Arbetet utförs av specialutbildad personal på just PCB-sanering som använder särskilda verktyg för att skära ut den gamla fogen och slipa rent. Eftersom PCB har en benägenhet att krypa in i andra material slipas ytterligare två millimeter bort där fogen har suttit.

För att minimera risken av spridning av PCB vid saneringsarbetet finns ett antal uppställda försiktighetsåtgärder som måste följas. När den PCB-haltiga fogmassan är avlägsnad samlas allt avfall i kraftiga plastsäckar som placeras i en låsbar container. Avfallet transporteras sedan till avfallsföretaget Sakab i Kumla som eldar upp det miljöfarliga avfallet i extremt höga temperaturer och ger ett kvitto på att avfallet har blivit omhändertaget.

När PCB finns i husfasader är risken stor att giftet spridit sig till närliggande mark. Därför gjorde även Bengt Dahlgren fastighetsteknik en utredning för marken runt BRF Berga.

– Vid merparten av huskropparna fanns PCB-halter som överskred de maximalt tillåtna värdena från Naturvårdsverket. Därför grävs de drabbade jordmassorna upp och sugs upp av en maskin som kallas för grävsug, en gigantisk dammsugare. Jorden transporteras sedan i slutna containers till en godkänd mottagare av farligt gods, säger Patrick Sundman.

Totalt kommer upp emot 700 ton jord grävas och sugas upp och marksaneringsarbetet beräknas vara klart i december 2015. För Patrick Sundman är det viktigt att arbetet med att få bort PCB från fogar och i marken görs med största noggrannhet. Vid slarv finns risk för spridning av PCB i omkringliggande mark vilket kan utsätta boende i området för fara.

– Små barn ska inte kunna komma i kontakt med PCB när de till exempel leker eller gräver i en rabatt, säger han.

PCB-sanering BRF Berga i Helsingborg
Bengt Dahlgren fastighetsteknik har varit med från steg ett i projektet och arbetar med följande delar:

– Utredning.

– Inventering.

– Upprättande av förfrågningsunderlag.

– Beställarstöd i upphandlingen av entreprenörer.

– Hanterat projektledningen.

– BAS-P (Byggarbetsmiljösamordning i planering och projektering) samt bevakning av byggarbetsmiljöfrågor i projektet åt beställaren.

– Kontrollerat entreprenörernas arbete.

– Besiktning.

– Rapporterar till beställaren om läget.

– Samråd med Miljöförvaltningen som är tillsynsmyndighet.

instagram

  • Energi & Miljö
  • Helsingborg
  • projekt & installationsledning