Modul läke- medels- fabrik

BYGGHERRE: ELI LILLY AND COMPANY
KUND: FB ENGINEERING (NUV. COWI)
ORT: PUERTO RICO

År 2000 började Pharmadule–Emtunga AB (PHE) förhandla med läkemedelsföretaget Eli Lilly and Company om att bygga en del av en ny läkemedelsfabrik (plant) i Puerto Rico, Karibiska övärlden.

Den del av läkemedelsfabriken, New Bulk Humalog Facility, som PHE förhandlade om var Purification Building och byggnaden med installationer skulle om PHE fick kontraktet utföras i moduler i Sverige för att sedan skeppas med fartyg över Atlanten och monteras ihop på byggarbetsplatsen (siten) i Puerto Rico. Dessutom skulle fem andra byggnader utföras inom samma läkemedelsfabrik – fyra av dem platsbyggda och en utförd som modulbyggnation av PHE:s konkurrent Jacobs Engineering.

PHE träffade ett avtal med FB Engineering om projektering av stålmoduler med inredning och installationsdisciplinerna el, sprinker, utility piping, HVAC (Heating Ventilation & Air-conditioning) piping, HVAC Ventilation och HVAC Styr och regler. Bengt Dahlgren fick sedan uppdraget från FB att projektera HVAC Ventilation och HVAC Styr och regler samt en support funktion vad gäller HVAC piping.

Basic Design var färdig och presenterades för beställaren i januari 2002. Beställaren kom med synpunkter och ett radikalt besparingsförslag som innebar att en rad moduler i byggnadens hela höjd (6 plan) togs bort. Efter att ha projekterat om byggnaden efter denna storaförändring presenterades en ny Basic Design i maj 2002 som godkändes av Lilly, då startade även detaljprojekteringen (Detail Design).

CAD

Modulerna med installationer är projekterat i 3D-Cad system.

Samtliga installationer var måttsatta i x-, y- och z-led för att installationsentreprenörerna skulle kunna tillverka och montera dessa på rätt plats. Alla installationssakvaror tagmärktes med en id-kod och ett specifikt tagnummer som även fanns lagrad i en central databas.

Byggteknik

Byggnaden har byggts ihop av ca 280 moduler varav huvuddelen har måtten bredd x höjd x längd 14 x 14 x 42 feet (4.2 x 4.2 x 12.6 m) eller 14 x 14 x 56 feet (4.2 x 4.2 x 16.8 m).

Modulernas storlek styrs av olika faktorer såsom transportvägar, höjd på process-utrustning, utrymme ovan undertak för installationer och vilken lyftkranskapacitet som finns tillgänglig på byggarbetsplatsen.

Vissa av processrummen (ballrooms) har även utförts med dubbla våningshöjden då processutrustning såsom tankar, kolonner mm har krävt denna höjd. Grunden till byggnaden har utförts som en plintgrundläggning som projekteras av huvudkonsulten på siten Flour Daniels. Plintarnas inbördes avstånd är ca 14 feet (4.2 m). Modulerna skruvas ihop med fyra, ibland fler, specialbultar med diameter 64 mm. Bultarna dras till ett visst moment med ett hydrauliskt specialverktyg som utvecklats av Gränges Metalock.

Byggnaden består av 6 plan och en mindre påbyggnad (penthouse). Principen är att till varje processplan finns ett mekaniskt plan ovanför för all teknisk försörjningsutrustning. Undantag finns dock. Taket är platsbyggt och är utfört av Ranabalkar , lättbalksprofiler, trapetskorrugerad stålplåt, mineralullsisolering och papptäckning.

Taket är konstruerat för att kunna lyfta ca 150 mm utan att kollapsa pga de hurricanes och tropiska stormar som drabbar ön under stormsäsongen. Stålmodulerna svetsades ihop i Kristinehamn och Landskrona, inredes med arkitektmaterial i Partille och alla installationer utfördes i Arendal.

Brandskydd

Stålmodulerna är invändigt brandskyddade med mineralull som ytbeklätts med aluminiumfolie.

Byggnaden är totalsprinklad, även filter i luftbehandlingsaggregat är sprinklade. Det finns vattenbrandposter och handbrand-släckare med skum i byggnaden och utvändigt vattenbrandposter i mark.

Där ventilationskanaler går igenom väggar och golv med brandklass finns brandspjäll med smältsäkring av det amerikanska fabrikatet Ruskin. Luftbehandlingsaggregaten är, beroende på storlek, försedda med en eller två rökdetektorer i huvudkanaler på till- och returluft. Vid detektering av rök stängs spjäll kring aggregatet och aggregatet stängs av.

I vissa processrum pågår också verksamhet som kan ge explosiva alkohol-luftblandningar. Därför finns gasdetekteringssystem som startar upp speciella frånluftsfläktar vid för höga koncentrationer av alkohol i rumsluften. Det finns också sprängväggar mot det fria i en del av dessa rum.

HVAC Teknik

HVAC installationerna projekterades enligt en rambeskrivning (Scoope of Work) som huvudkonsulten Flour Daniels hade skrivit. De hade också skrivit en del tekniska beskrivningar (specifications) om vissa sakvaror såsom handbyggda luftbehandlingsaggregat (Custom Air Handling Units), Hepa filterdon (Terminal Hepa Filters) mm.

Uteklimatet i Puerto Rico är varmt och med hög luftfuktighet så gott som året runt. HVAC-installationerna har dimensionerats för sommarfallet 32 C°, 70 % relativ luftfuktighet och vinterfallet 20 C°. Dimensionerande lufttillstånd i rummen är ca 20 C°, max 60 % relativ luftfuktighet, temperaturen något beroende på vilket Klass rummet har. Då det kostar mycket energi att avfukta uteluften eftersträvas att ta in så lite uteluft som möjligt i byggnaden. Det som dimensionerar uteluftsintaget är tryckhållningen mellan olika klasser av renrum, uteluftsbehovet för personer som vistas i huset samt ersättningsluft för frånluftsutsug som punktutsug, diskmaskiner mm.

HVAC-installationen består av 38 st luftbehandlingsaggregat varav 4 st är aggregat som tar in och behandlar uteluften (Make-Up) och 34 st. är cirkulationsaggregat som försörjer de olika renrummen och övriga utrymmen. De olika rumsklasserna är: Klass A (Lokala LAF [Laminar Air Flow] tak), Klass B, Klass C, Klass D, Klass D/E, Oklassade produktionslokaler och Maskinrum (Unclassified and Mechanical).

instagram

  • Göteborg
  • Kalkyl
  • Kyl- & Värmeteknik
  • Styr & Övervakning
  • VVS-Projektering