• stadshuset

Energi-
effektiv Nobel-
middag

KUND: FASTIGHETSKONTORET STOCKHOLM STAD
ORT: STOCKHOLM

Fastighetskontoret Stockholms stad planerar för renovering och ombyggnad av Stadshusets storkök.

Bankettköket på vinden som bland annat tillagar Nobelmiddagen installerades när Stadshuset uppfördes och den senaste ombyggnaden av köket ägde rum 1972. Kökets planlösning lever inte upp till dagens krav och är i stort behov av ombyggnad. Förutom Bankettköket ska även Stadshuskällarens kök och restaurang Ekens kök genomgå viss renovering. Total yta för storköken är 1250 kvadratmeter och varje vecka bereds ca 4500‑5000 portioner mat.

Bengt Dahlgren AB har fått i uppdrag att projektera kyla samt upprätta miljöprogram och samordna miljö- och energiarbetet i projektet.

Storkök använder energikrävande utrustning för tillagning, kylförvaring och disk. Storköken i Stadshuset använder ca 440 kWh el per kvadratmeter och år för sin verksamhet, därtill kommer värme och fastighetsel.
– Målsättningen med projektet är att minska användningen av värme, fastighetsel och verksamhetsel med 30 % säger Gunnar Kempe, Fastighetskontoret.

I Bankettköket byts all storköksutrustning mot modernare och mer energieffektiv utrustning, bland annat har miljöstyrningsrådets spjutspetskrav gällande storköksutrustning ställts i projektet. Den värme som genereras från processkylan till kyl- och frysrum samt kyl- och frysmöbler skall återvinnas för uppvärmning av lokalerna och alla gamla ventilationsaggregat byts till nya och förses med värmeåtervinning för att tillvarata värmen i frånluften. Ventilationen förses med smart styrning som anpassas efter behov och användning av storköksutrustningen. Bankettköket som är beläget allra högst upp i Stadshuset har haft stora problem med inomhusklimatet under varma sommardagar och kalla vintrar, det beror bland annat på att det på vissa ytor varit öppet upp till vindsvåningen. Denna öppning sätts igen och vindsbjälklaget tilläggsisoleras. När köket ursprungligen byggdes fanns inget vindsbjälklag alls.

Två nya centralkylanläggningar med köldbärarsystem (etylalkohol) för processkyla installeras. En anläggning försörjer Bankettköket (Gyllene Salens Kök) och en anläggning försörjer Stadshuskällarens kök samt Ekens restaurang med kyla. Kondensorvärmen återvinns till köken. Då värmebehov inte föreligger kyls kondensorvärmen bort av fjärrkylan. Två mindre serveringskök i anslutning till Norra- och Södra Koppartornen får också nya kylmaskiner. Tidigare kyldes flera av kylmaskinerna med stadsvatten.

Fastighetskontoret Stockholms stad arbetar också aktivt med att installera lysdioder i Stadshuset, något som Gunnar Kempe på Fastighetskontoret brinner lite extra för. All ny belysning i storköken ska utgöras av lysdioder vilket är helt unikt och det första projekt i Sverige där detta testas fullt ut i lokaler för storkök. Trots höga krav på ljusstyrka i storköken kan den installerade effekten begränsas till 10 W/kvm. Ytterligare en energiåtgärd är att belysningen styrs via ljud så att ljuset inte är på i onödan i de utrymmen där ingen befinner sig.

Förutom ombyggnaden av storköken planeras även för installation av fjärrkyla i Stadshuset. Fjärrkylan ersätter många MWh el som förbrukas för att driva kylmaskiner och många kg köldmedium kommer att sändas för destruktion. Ca femton kylmaskiner kommer att demonteras och ersättas av fjärrkyla. Flera av kylmaskinerna kyls idag med stadsvatten. Möjlighet kommer att finnas att utnyttja fjärrkyla i stora delar av Stadshuset när köldbärarrör kommer installeras, t. ex kommer kylmaskiner i luftbehandligsaggregat ersättas av fjärrkyla. Det har inte varit helt lätt att hitta placeringar för ny rördragning genom denna unika fastighet med alla dess salar och speciella utrymmen.

Sandra Holmström, miljösamordnare i projektet och Madelaine Bobeck som ansvarar för kylprojekteringen tycker att det är roligt att arbeta för en beställare som tar energi- och miljöfrågorna på allvar. För tio år sedan var det få beställare som beaktade miljö och energi vid ombyggnad, nu blir det vanligare och vanligare. Miljö- och energisamordnaren får en allt viktigare roll och de rekommendationer som miljö- och energisamordnaren ger tar projektledningen allt oftare hänsyn till.

När årets Nobelmiddag är avslutad vidtar ombyggnationerna av köken. 2012 års Nobelmiddag kommer att tillagas med betydligt energieffektivare utrustning än föregående års middagar!

Stadshuset (kv. Eldkvarn 1) invigdes på midsommarafton 1923. Stadshuset ritades av arkitekt Ragnar Östberg. Stadshuset består av ca 8 miljoner tegelstenar och har ett 106 m högt torn, Stadshustornet, med det svenska riksvapnet tre kronor i toppen. Bakom den pampiga fasaden döljer sig såväl kontor som sammanträdeslokaler för politiker och tjänstemän samt pampiga festlokaler och unik konst.

instagram

  • Energi & Miljö
  • Kyl- & Värmeteknik
  • Projekt
  • stockholm