Svenskt-danskt samarbete i kulturmiljö

KUND: KARLSHAMN KULTUR- OCH BIBLIOTEKSHUS
ORT: KARLSHAMN

Karlshamn får under 2015 ett nytt kultur- och bibliotekshus. Bengt Dahlgren deltar i projektet för att nybygget ska kunna miljöcertifieras.

Bengt Dahlgren har i samarbete med den danska arkitektfirman Schmidt Hammer Lassen genomfört en studie och programhandling för att kunna miljöbyggnadscertifiera nybyggnadsprojektet av kultur- och bibliotekshuset i Karlshamn. Miljöcertifieringen kommer att bli i den högsta miljöklassen – klass guld.

– Det som är lite unikt är att byggnadens ordinarie luftbehandlingssystem ska under vissa förhållanden kunna ha drift med så kallad naturlig ventilation, det vill säga i olika former av självdrag. I detta fall har vi utrett förutsättningarna för denna hybridlösning med beaktande av en dansk författning, SBI Anvisning 202. Vi har vägt dessa krav mot möjligheter och konsekvenser ställda mot Boverkets byggregler och Arbetsmiljö-verkets författningar, säger Ronny Dennfjord, avdelningschef Energi & Miljö/VVS på Bengt Dahlgren Syd.

Bengt Dahlgren har bland annat använt programmet Design Building för att simulera ventilationsförloppet och inneklimatprofiler.

– I utredningen har vi värderat olika konsekvenser för användning av naturlig ventilation. Även den förväntade driftskostnadsbesparingen och därmed byggnadens energiprestanda med eller utan naturlig ventilation har kalkylerats, fortsätter Ronny Dennfjord.

Karlshamns nya kultur- och bibliotekshus kommer att innehålla bibliotek, konsthall, turistbyrå och musikskola och projektet drivs av fastighetskontoret vid Karlshamns kommun. Byggnaden kommer att uppföras under år 2015 i två plan på sammanlagt 5 000 kvadratmeter. I arkitektens gestaltnings- och funktionsprogram lägger man stor tonvikt vid inomhusmiljö, materialval, energianvändning och ventilation.

Funktions- och utformningskrav för kultur- och bibliotekshuset:

– Passiv husdesign – väl isolerade väggar och tak, fasader med goda ljusinsläpp för dagsljus, men med skydd mot bländning och soluppvärmning.

– Naturlig ventilation som ett komplementsystem genom fasad- och taköppningar för att kunna nyttja självdragfunktioner under delar av vår, sommar och höst.

– En mycket god termisk prestanda som innebär att det under uppvärmningssäsongen eftersträvas en balans mellan interna värmelaster och byggnadens värmeförluster.

– Exponerad betong för innertak ska kunna användas som en termisk massa.

– God solavskärmningskontroll genom val av solskyddsglas och utvändig solavskärmning.

– Användning av ”Mixed Mode Ventilation” som innebär en driftsmiljö med en blandning av naturlig ventilation i delar av byggnaden samtidigt som den mekaniska ventilationen stängs av. Detta då utomhusklimatet ger förutsättningar för en alternativ drift. Allt kontrollerat, styrt och övervakat via ett gemensamt styr- och övervakningssystem.

– Optimal nattventilation och under sommartid genom den naturliga ventilationen.

– Kyla kommer att produceras till hundra procent som frikyla från havsvatten.

– Uppvärmning med förnyelsebar energi.

instagram

  • Malmö
  • VVS-Projektering