BRF Viva

Riksbyggen Positive Footprint Housing® – Brf Viva – samverkan med Bengt Dahlgren AB kring energiförsörjning och framtagande av ny hållbarhetsklassning

Riksbyggen har tillsammans med Göteborgs Stad, Bengt Dahlgren AB, Göteborgs Universitet, Chalmers, SP, Göteborg Energi och engagerade invånare skapat Positive Footprint Housing som plattform och ramverk för att bygga miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbara bostadsområden. Först ut av Positive Footprint Housing-projekten är Brf Viva.

Brf Viva uppförs längs Dr Allards gata på Guldheden och kommer att omfatta cirka 130 bostäder. Byggstart planeras till hösten 2016 och inflyttning till 2018.

Bengt Dahlgren fick 2013 en inbjudan om att vara med att utveckla detta nya koncept inom Riksbyggen och delta i Positive Footprint Housing och Brf Viva. Inom ramen för vårt gemensamma delägande av Johanneberg Science Park, tillsammans med en rad andar företag och organisationer, var det naturligt för Riksbyggen att erbjuda Bengt Dahlgren AB att vara med i detta arbete.

Energiarbetet byggde på ett antal förstudier som gjorts tillsammans med SP under 2012 och mynnade under hösten 2014 ut i en Energirapport där alternativa produktionsanläggningar, lagringsmöjligheter och stomval analyserats, dels vad gäller energianvändning/produktion, dels ur ett LCA-perspektiv. Utöver detta studerades också förutsättningarna för att nå Miljöbyggnad Guld liksom att lokalt producera mer energi än vad fastigheten använde under ett år. Parallellt med detta arbete har Bengt Dahlgren också medverkat i Energimyndighetens forskningsprojekt 3+ vilket drivits av SP och där olika möjligheter till stomlagring studerats.

Under arbetet med Energirapporten pågick också ett examensarbete inom Riksbyggens regi där det studerades möjligheterna till att utöka indikatorerna i Miljöbyggnad med fler och då utgå ifrån vad andra miljöcertifieringssystem omfattar.

Utöver de forskningsinriktade delarna som är beskrivna ovan så är Bengt Dahlgren ansvariga för projektering av VVS och brandskydd. Vi är även ansvariga för energisamordning och energiberäkningar inom projektet.

Examensarbetet gav sådan mersmak så när Riksbyggen kontaktade Bengt Dahlgren för att gå vidare och utveckla ett hållbarhetsprogram så kändes detta som ett fortsatt förtroende baserat på det goda samarbetet som redan etablerats.

Riksbyggen har länge haft som krav att samtliga nybyggnationer skall certifieras enligt Miljöbyggnad Silver. Önskemålet är nu att gå ett steg längre. Befintliga miljöcertifieringssystem har därför studerats, men ingen av dem passar helt perfekt för just en bostadsrättsförening. Med hjälp av Bengt Dahlgren har ett egenanpassat hållbarhetsprogram utarbetats. Detta grundar sig på krav som hämtats från bland annat Miljöbyggnad, BREEAM, LEED, Svanen och Riksbyggens egenutvecklade krav. Hållbarhetsprogrammet omfattar krav inom energi, innemiljö, material, social hållbarhet, mobilitet, ekosystemtjänster och etablering. Hållbarhetsprogrammet har utvecklats vidare till en hållbarhetsklassning där olika kravnivåer ges olika poäng och där en totalpoäng för projektet faller ut tillsammans med ett Miljöbyggnadsbetyg. Brf Viva är först ut som testobjekt för hållbarhetsklassningen.

Brf Viva har stort fokus på hållbarhet. Som grund ligger en certifiering enligt Miljöbyggnad guld.

Förutom detta kommer Brf Viva att på årsbasis vara en nollenergibyggnad. Detta tillgodoses dels genom energieffektiva byggnader med låg energianvändning, dels genom solceller i kombination med batterilager för dygnslagring av elenergi, bergvärmepumpar och ackumulatorer för värme och varmvatten och slutligen genom att ”sälja” kyla till det närliggande Chalmersområdet. Den ”uppvärmda” kylan som fås tillbaka från Chalmersområdet återladdar berget så att energibalansen i det geotermiska lagret bibehålls. Totalt sett produceras på detta sätt mer energi lokalt än vad fastigheten använder på ett år.

På materialområdet kommer miljömärkta produkter med låga emissioner och utan nanopartiklar att köpas in. För fasad och stomme har livscykelanalyser genomförts och fastigheterna kommer att byggas med betongstommar med betydligt lägre klimatpåverkan än standardbetong. Riksbyggen har egenutvecklade verktyg för social hållbarhet och ekosystemtjänsteanalys som har och kommer att användas i projektet.

Boendet kommer att vara ett boende utan bil, med endast ett fåtal parkeringar för poolbilar och besökande. Det kommer att finnas tillgång till en cykelhub, ett stort antal cykelparkeringar samt en fordonspooler för elcyklar och lätta elfordon. Även källsorteringsmöjligheter, gröntrivselfaktor och en miljöanpassad etablering ingår i hållbarhetsklassningen.

Kontaktperson

Malin Vester

Malin Vester

Marknadsansvarig Brand & Risk

Brand

Göteborg

031-720 26 02
fornamn.efternamn@bengtdahlgren.se

Fler projekt

Kontakta oss gärna genom att fylla i nedanstående formulär. Vi återkopplar alltid så fort vi kan. Skriv gärna vilken ort det gäller så kan vi hjälpa dig snabbare.