Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

Västfastigheter bygger nya lokaler för Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus inom Östra Sjukhuset, Göteborg. Ambitionen är att skapa ett av världens bästa sjukhus för barn och ungdomar.

Den 5:e maj 2015 togs första spadtaget och byggnationen är nu i full gång. Inflyttning i de 31 000 m2 stora lokalerna kommer att ske 2018.

Byggnaden skall bland annat innehålla avdelningar för operation, intensivvård och vård, lek- och arbetsterapi, sjukgymnastik och en bassäng. Kombinationen av högt ställda krav från personal och verksamhet, patienter mellan 0 och 18 år med olika behov, hög installationstäthet, speciella byggnadstekniska krav och högt ställda hållbarhetskrav gör projektet unikt.

Bengt Dahlgren AB har sedan 2010 uppdraget att vara projektets miljösamordnare. Detta omfattade i ett tidigt skede att upprätta ett miljöprogram där projektets miljömål och miljökrav ingår. I senare skeden ligger fokus på att följa upp att miljömålen och miljökraven verkligen nås.

Projektet har stort fokus på miljö och energi och byggnadens och byggnationens totala miljöpåverkan skall minimeras under hela livscykeln, från projektering till slutlig rivning.

Byggnaden skall vara hållbar, vilket innebär att dess totala miljöpåverkan minimeras samtidigt som den har en god innemiljö. Västra Götalandsregionens centrala mål, att minimera energianvändningen, skall prägla alla tekniska lösningar. Som ytterligare stöd i miljöstyrningen av projekteringen skall Sweden Green Buildings system för certifiering av Miljöbyggnad användas med målet att uppnå högsta nivå: Guld.

Bengt Dahlgren AB har sedan 2010 även rollen att projektera byggnadens brandskydd. Brandskyddet utformas för att vara kostnadseffektivt i byggskedet men även billigt, lättanvänt och naturligt i förvaltningsskedet. Brandskyddet ska fungera väl ihop med andra funktioner; hygienkrav, akustik, säkerhet och estetik. Grundtanken är att ett enkelt och naturligt brandskydd är ett robust brandskydd.

Tillsammans skall vi bygga ett världsledande barnsjukhus där vi alla bidrar med vår unika kompetens för att skapa en vårdupplevelse i världsklass.

Fler projekt

Kontakta oss gärna genom att fylla i nedanstående formulär.
Vi återkopplar alltid så fort vi kan.