Kunskapsstaden Kiruna

Med höga krav på stor öppenhet och flexibilitet i skolans utformning för att möte både dagens och morgondagens behov byggs nu den nya lokalen i Kirunas nya centrum.

Just nu pågår byggnation av Kunskapsstaden i nya Kiruna Centrum som ska innehålla gymnasieskola, Kulturskolan och lärcentra för vuxna. Lapplands Kommunförbund och Kiruna Kommun skriver på sina hemsidor att: Byggnaden ska ha välplanerade yteffektiva lokaler som motsvarar dagens och morgondagens behov. Utgångspunkten för planeringen är dagens utbildning med de förändringar som en framtida verksamhet kräver. Gymnasieskolan, kulturskolan och lärcentra för vuxna ska ha samverkande lokaler med balans mellan samnyttjande, samverkan, yteffektivitet och olika avdelningars egna behov. Kunskapsstaden ska planeras utifrån utvecklingsplanens översiktliga tanke om en tät och blandad småstad. Byggnaderna ska vara energisnåla och klimatsmarta.

Byggnaden är planerad att stå klar den sista april 2023, efter det beräknas skolorna kunna flytta in för att starta upp verksamheten till hösten 2023.

Bengt Dahlgren har deltagit i projektet med fuktsakkunnig, brandskydd och energi. Genom god samverkan med SSEA och projektgruppen har projekteringen präglats av kostnadseffektiva och flexibla lösningar med en effektiv produktion samt drift- och underhållsarbeten i åtanke. Tillsammans har vi kunnat skapa de förutsättningar som projektet ställt samt lösa de problem/ändringar som skett under projektets gång på ett smidigt sätt.

Fuktarbetet har varit omfattande där vi har definierat fuktkrav som harmoniserar med alla lagkrav samt miljökrav och sedan följt upp projektering genom handlingsgranskningar och diverse kommentarer, fuktberäkningar, konstruktionsbedömningar ur fuktaspekten och dylikt. Vi kom överens med kunden att om stödja de i produktionen samt rätta till och åtgärda de moment och konstruktioner som bedömningsvis ej fungerar.  Då produktionen pågår , löper vårt fuktuppdrag fram tills allting är klart då vi även ska upprätta ett slutintyg.

Brand har varit med sedan starten av projektet med utmaningar i utformningen av brandskyddet för att lösa arkitekternas och verksamhetens ambitioner på en stor öppenhet och flexibilitet i skolans utformning.

Brandskyddet har till stor del dimensionerats med analytisk dimensionering genom bland annat rökfyllnads- och utrymningsberäkningar. Kravställningar i brandskyddsbeskrivningen har kompletterats med brandskyddsprojektering i BIM där brand levererat RVT-, DWG-, IFC-modell samt brandritningar. Detta för ökad förståelse genom visualisering av brandkraven i modeller som övriga discipliner arbetar i, och därmed minska risken för fel i projektering och produktion. Brands uppdrag har även omfattat ett helhetsgrepp kring förvaring och nyttjande av brandfarlig vara inom lokalerna med framtagande av riskutredningar och klassningsplaner.

Energi har varit med sedan starten av projektet med utmaningar inom framförallt områdena energi, dagsljus solvärmelast. Projektets målsättning var att projektera byggnaden för att kunna certifiera byggnaden med Silver enligt Miljöbyggnad 3.1. Ett annat specifikt krav har varit att uppnå betyget Guld på området energianvändning. I vår roll som energisamordnare har vi styrt projektet med beräkningar avseende energi, dagsljus solvärmelast och inneklimat för att se till att byggnaden uppfyller dessa krav.

 

 

Läs mer om Kunskapsstaden här:

https://www.lapplands.se/sv/-lapplands-larcentra/vara-larcentra/Kiruna-larcentra/kunsskapsstaden/

https://kiruna.se/stadsomvandling/startsida/besokare/aktuella-projekt/kunskapsstaden.html

Kontaktpersoner

Tobias Karlsson

Tobias Karlsson

Brand

Stockholm, Uppsala, Åre/Östersund

073-425 81 74
fornamn.efternamn@bengtdahlgren.se
Igor Colic

Igor Colic

Specialist fuktfysik och inomhusmiljö

Fukt & Inomhusmiljö

Stockholm

072-582 62 24
fornamn.efternamn@bengtdahlgren.se
Mathilde Johnni

Mathilde Johnni

Konsult Energi

Energi

Stockholm

072-582 62 36
fornamn.efternamn@bengtdahlgren.se

Fler projekt

Kontakta oss gärna genom att fylla i nedanstående formulär.
Vi återkopplar alltid så fort vi kan.