Kv Skålen 24

Riskanalys och miljöcertifiering inför ombyggnad och påbyggnad.

Bengt Dahlgren har upprättat en riskbedömning i samband med miljöcertifiering enligt BREEAM-SE inför planerad upprustning och påbyggnation av befintlig byggnad på Kv Skålen 24. Bengt Dahlgren samordnar även certifieringen.

Bengt Dahlgren är även delaktiga i projektering av brandskyddet av byggnaden, från tidiga programhandlingar till utförandeskedet. Fokus för brandprojektering har legat på att utforma ett skydd med stor flexibilitet för olika typer av potentiella verksamheter. Då byggnaden utökas med ett antal våningsplan har en utmaning varit att säkerställa att brandskyddet säkerställs på både befintliga och nya delar.

Byggnaden består idag av totalt åtta våningsplan varav två under mark och planeras i samband med påbyggnation att höjas tre våningar. Vidare kommer byggnadens fasad att få en ny modernare gestaltning inkluderat en ny entré med större glaspartier och en stor ljusgård planeras att utföras som ska löpa genom hela byggnaden ner till entréplan. Projekteringen innefattar vidare ett levande taklandskap inkluderat takterrasser samt sedumbeläggning. Kv Skålen finns placerad i Hagastaden, ett område som står inför omfattande exploatering.

Aktuell riskbedömning har gjorts i samband med miljöcertifieringen för att utreda möjligheten att kunna tillgodoräkna sig några av BREEAM-SE Nybyggnads miljöpoäng för hållbara fastigheter. Riskbedömningen har inkluderat identifiering samt analys avseende relevanta naturolyckor inkluderat risken för översvämning.

Inom riskbedömningen utreds risken för att byggnaden kan ta skada i samband men en naturolycka. Naturolyckorna har för den specifika byggnaden har avgränsats till att utreda risken för översvämning, ras, skred och erosion samt storm. Inom riskutredningen har även naturolyckor kopplade till ett framtida klimat undersökts. Risken för att aktuell byggnaden ska ta skada i samband med en naturolycka bedöms överlag som låg. Avseende risker för översvämning i samband med skyfall har riskreducerande åtgärder föreslagits med syfte att minska risken för ansamlande eller inträngande vatten.

 

Kontaktperson

Malin Angerbjörn

Malin Angerbjörn

Riskkonsult

Risk Management

Uppsala

072-353 33 51, 018-430 33 51
fornamn.efternamn@bengtdahlgren.se

Fler projekt

Kontakta oss gärna genom att fylla i nedanstående formulär.
Vi återkopplar alltid så fort vi kan.