Veddesta 1

Detaljplan för nya blandstaden

Bengt Dahlgren har upprättat en riskbedömning som underlag till detaljplanen och miljökonsekvensbeskrivningen. Detaljplanen omfattar 16 kvarter och möjliggör stadens grundelement såsom bostäder (ca 2 000 st) i 2 till 32 våningar, kommersiell service, kontor (30 000 m2 BTA), handel och två förskolor. Utöver detta planeras ny bussterminal, tunnelbanestation med uppgångar, ny uppgång för pendeltåg, parker och torg. Det är den första etappen för att skapa en upplevelserik blandstad med närhet till en av regionens starkaste centrumnoder för kollektivtrafik.

Totalt ska, genom Stockholmsöverenskommelsen, 14 000 nya bostäder uppföras i tunnelbanans influensområde fram till år 2032 i samband med utbyggnaden av Mälarbanan, flytt av Barkarby station från Barkarby centrum till Veddesta och utbyggnad av tunnelbanans blå linje från Akalla till nya Barkarby station.

I riskbedömningen analyserades flera alternativ för Mälarbanan och E18 med avseende farligt gods som kommer att transporteras på dessa leder vid horisontåret 2040. Riskbedömningen inkluderade den nya bussterminalen, och en utmaning i projektet var att undersöka hur dess trafikanter påverkar den totala riskbilden. Bengt Dahlgrens bedömning är att risknivåerna är förhöjda, på grund av hög persontäthet, och flera riskreducerande åtgärder föreslogs och utformades i samråd med kommunen för att kunna föras in som planbestämmelser.

 

 

 

 

 

 

 

 


Flygvy framtagen av AIX Arkitekter     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bussterminalen framtagen av White arkitekter.                                            

Kontaktperson

Lars Strömdahl

Lars Strömdahl

Avdelningschef

Risk Management

Stockholm, Åre/Östersund, Skellefteå, Linköping, Norrköping

08-452 62 42
fornamn.efternamn@bengtdahlgren.se

Fler projekt

Kontakta oss gärna genom att fylla i nedanstående formulär.
Vi återkopplar alltid så fort vi kan.