Geoenergi & Geo-/Bergteknik

Att i detalj känna till markens egenskaper är en förutsättning för att byggbranschen ska kunna utveckla hållbar infrastruktur och hållbara fastighetsprojekt.

Vår geogrupp har spetskompetens inom mark och grundvattenrelaterade frågor och hjälper våra kunder att från tidigt skede genomföra projekt med ett effektivt och hållbart utnyttjande av marken.

Geoenergi

Bengt Dahlgren har specialistkompetens inom förundersökningar i mark och projektering av geoenergianläggningar. Vår geoenergigrupp består av flera civilingenjörer, en doktorand och en teknologidoktor inom bergvärmepumpsteknik. Vi är engagerade i ett flertal projekt där innovation möter standardlösningar. Vi bedriver även egna utvecklingsprojekt som gör att vi ligger långt fram i det tekniska kunnandet och är aktiva inom forskning.

Geoenergi omfattar utnyttjande av gratis energi som finns i marken, genom system för bergvärme, bergkyla, energilagring i mark (lågt och högtempererat), grundvatten mm. Med Bengt Dahlgren som din partner i projekteringen av en geoenergianläggning får du en aktiv och engagerad aktör som ser till kvalitets, miljö- och energiaspekter. Fokus läggs också på projektekonomin, hållbarhet och lönsamheten i den blivande geoenergianläggningen.

DTRT
Ett DTRT utförs i ett provborrhål in situ. Resultatet används vid framtagandet av lämplig konfiguration för att en borrhålsanläggning ska klara ett visst värme och/eller kylbehov inom rimliga köldbärartemperaturer och under anläggningens livslängd. Provborrhålet får sedan ingå i den färdiga anläggningen. Genom att utföra temperaturmätningar längs borrhålsdjupet med en optisk fiberkabel kan man, under förloppet av ett responstest, få kvalitativ och kvantitativ information om de lokala förutsättningarna i berggrunden.
• Enkel installation av mätutrustning i ett eller flera borrhål
• Flera tusen temperaturmätpunkter längs samma kabel
• Noggrann mätning av markens ostörda temperaturprofil
• Noggrann mätning av markens värmeledningsförmåga utmed djupet
 (identifiering av låg och högledande zoner)
• Identifiering av grundvattenförande zoner, sprickor, grundvattenflöde
 (återfyllningsbehov)
• Kvalitetskontroll av djup och återfyllningsmaterial
• Bättre underlag till dimensionering av geoenergianläggningar

Flödeskontroller
En geoenergianläggning med borrhål försörjer ofta en viktig andel av det totala energibehovet i byggnader. Anläggningen befinner sig under marken och eventuella reparationsarbeten är ofta omöjliga eftersom anläggningen är osynlig. En kontrollmätning utförs ofta för att verifiera att flöde och tryckfall i kollektorsystem stämmer överens med designvärden. Detta för att garantera ett bra energiflöde mellan marken och byggnaden. Under en flödeskontroll verifieras att rören är täta och hela efter installation. Kontrollen består av noggrann mätning och loggning av flöde och tryckfall under en viss period (oftast ca 2 timmar per borrhål). Mätvärden jämförs med designdata samt med teorin. Andra fördelar med flödeskontroller är:
• Kvalitetssäkring av rörsystemet som befinner sig under mark
• Egen kontroll för borrentreprenörer
• Kontroll av slangens hållfasthet under och efter återfyllning av borrhål
• Identifiering av eventuellt behov av reparation ifall tryckfallet är högre än
 förväntat
• Mätningen görs för kontroll av en färdig samlingsbrunn eller till enskilda
 borrhål.
• Mätningen kan komma att behövas flera gånger under samma projekt
 beroende på samordning mellan entreprenaden

GSD
GSD står för Ground Source Design och det är ett simuleringsverktyg som vi har utvecklat själva. Det används för att dimensionera borrhålssystem och även driftoptimera befintliga installationer ur markens perspektiv. GSD är ett flexibelt verktyg som kan anpassas till många olika designbehov. Vi kan designa borrhålsfält och utöka säkerhetsnivån så att köldbärartemperaturer håller sig inom önskade ramar vid olika driftfall. GSD specificiteter listas nedan:
• Olika tidsupplösningar för last profilen och temperaturresponsen (timmar,
 dagar, etc) vilket tillåter att kunna automatiskt ta hänsyn till spetslasterna.
• Varierande COP vid olika driftförhållanden. Realistiska variationer i COP kan
 matas in i programmet vid samtliga tidpunkter.
• Programmet kan på ett enkelt sätt hantera varierande borrhålsdjup samt
 varierande lutning och riktning i samma borrhålsfält. dvs. fria borrhåls
 konfigurationer
• Frihet att ändra lastprofilen vid olika tidsperioder utan att behöva använda sig
 av en periodisk upprepande av energilaster
• Virtuell visualisering av borrhålsfältet i 3-D
• Möjlighet att använda borrhålskoordinater i en CAD fil (och vice-versa)
• Möjlighet att importera g-funktioner och exportera resultat (och inputvärden)
 till textfiler

Bergteknik

På Bengt Dahlgren har vi specialistkompetens för att kunna hjälpa våra kunder genom hela den bergtekniska processen. Vi har även specialistkompetens där vi kan hjälpa till med alla former av frågeställningar gällande schakt, förstärkning och tätning av berg. Det kan vara allt från släntstabilitetsberäkningar och bygghandlingsprojektering för grundläggningar av fastigheter till tunnelprojektering och utredningar om sulfidhaltigt berg eller multidisciplinär projekteringssamordning i infrastrukturprojekt. Vi kan hjälpa till med frågeställningar inom bergteknik, bergmekanik och geologi exempelvis:

  • Sulfidutredningar
  • Tunnel- och Kärnkartering
  • FEM-beräkningar
  • Tunnel- och Släntstabilitet
  • Bergbottenbesiktningar och Grundläggning
  • Anbudsräkning och kontraktsfrågor inom bergschakt- och tunnelentreprenader
  • Bygghandlingsprojektering

Vi har även samarbeten med geokonstruktörer och geotekniker och kan ta hand om uppdrag där båda kompetenser krävs.

Vill du veta mer eller skicka en offertförfrågan? Kontakta oss idag!

© 2022 Bengt Dahlgren. All rights reserved.