Trafik & Logistik

Uppsala

Uppsala Spårväg

Detaljplan för kapacitetsstark kollektivtrafik.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett nytt kapacitetsstarkt kollektivtrafikstråk. I första hand för spårväg men alternativt även för snabbussystemet BRT (Bus Rapid Transit). Detaljplanen reglerar hela gaturummets utbredning, men styr inte exakt placering av kollektivtrafikstråket i gatan.

Förslag till var spårvägen ska dras

Sträckan delas upp i fyra delsträckor:

Delsträcka A (se bilden ovan) går från Uppsala centralstation till Exercisfältet. Där förgrenas kollektivtrafikstråket i en östlig respektive en västlig sträckning.

Delsträcka B (se bilden ovan) går genom Rosendal, Vårdsätravägen och Gottsunda. I Rosendal är delar av Torgny Segerstedts allé redan planlagd för spår och ingår därför inte i planområdet.

Delsträcka C (se bilden ovan) går från Ångströmslaboratoriet genom Ulleråker och Ultuna. En sträcka i Ulleråker är redan planlagd för spår och ingår därför inte i planområdet.

Delsträcka D (se bilden ovan) går från Bäcklösa till Ultuna, där de den östliga och västliga sträckningen går samman igen. Delsträcka D fortsätter sedan österut över Fyrisån i riktning mot Sävja och Bergsbrunna, för att sedan avslutas i den nya knutpunkten Uppsala Södra, som förbinder det nya kollektivtrafikstråket med järnvägen. I Gottsunda och den nya bron över Fyrisån vid Ultuna ingår två olika alternativa sträckningar i samrådet.

Detaljplanen bedöms riskera att medföra betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning har därför tagits fram.

Bengt Dahlgren har tagit fram riskbedömningen som ligger som underlag för detaljplanen och tillhörande MKB. Inom ramen för uppdraget har olycksriskers påverkan på människa och miljö studerats med avseende på ett antal utredningsalternativ, nuläge och nollalternativ. Inom ramen för ett antal workshops har även antagonistiska handlingar och risker förknippade med framförhopp och suicid behandlats.

Quick facts

City: Uppsala

Customer: Uppsala kommun i samarbete med Trivector, Safetec och Marknadslänk

Kategori: Trafik & Logistik

Project

News

© 2022 Bengt Dahlgren. All rights reserved.