Forsknings- & Innovationsprojekt

3 januari 2021

Klimatpåverkan från ombyggnationer av sjukhusbyggnader

Utredning kring drivkrafterna bakom ombyggnationer och dess klimatpåverkan inom Västfastigheters bestånd.

Bakgrund och Projektbeskrivning

Kunskapen inom området klimatpåverkan från driftskedet är idag begränsad. Det finns därför ett behov av att utreda hur stor del denna klimatpåverkan som utgör en betydande del sett ur ett livscykelperspektiv. 

Syfte och mål

 • Identifiera hur ofta ombyggnation sker och varför
 • Identifiera vad som byggs om och vilka material som byts ut
 • Beräkna den klimatpåverkan som uppstår på grund av ombyggnation. Beräkning görs på flera ombyggnationer under en byggnads livstid.
 • Ta fram underlag som kan användas vid ombyggnation och nybyggnation för att undvika klimatpåverkan som uppkommer vid ombyggnationer

Genomförande
 Följande steg är inkluderade i projektet:

 • Intervju/enkät för att kartlägga hur ofta ombyggnation sker och vad som ofta byts ut vid ombyggnation/renovering
 • Beräkning av klimatpåverkan på minst tre ombyggnationsprojekt. Beräkningen inkluderar Livscykelfas B4-B5, vilka innefattar Utbyte och Renovering.
 • Sammanställning av resultat och framtagning av vägledning innehållande att "tänka på" vid nybyggnation och ombyggnationsprojekt med syftet att minska klimatpåverkan från ombyggnationer

 Slutsats

Projeketet pågår fortfarande, nedan sammanfattas några punkter som identiferats hittills:

 • Få ”onödiga” ombyggnationer, vill ej störa verksamheten, genomtänkta ingrepp
 • Ändrat vårdbehov/behov hos verksamheten och samhällsbild driver ombyggnationer
 • Ingen tydlig koppling mellan byggnadstyp och ålder och behöv av ombyggnationer
 • Sällan stomrena ombyggnationer, kräver evakueringslokal
 • Svårighet med återbruk är att lagra, på grund av platsbrist och kostnad för att förvara, så fråga om det rent ekonomiskt gynnar sig i slutändan. Vad är rimligt att VF beslagtar i förråd kontra verksamhet.
 • Möjligt med återbruk, någon måste ta ett helhetstag

Vidare kommer klimatpåverkan I form av kg CO2-ekv att preseteras i slutrapporten, där hänsyn också tas till ombyggnationsfrekvens.

Gerda Ingelhag

Konsult

Resources

News

Vill du också vara en Bengt på jobbet?

Nu har vi många spännande tjänster ute. Läs mer om vad vi erbjuder dig som konsult. Vi ser fram emot att höras!

© 2022 Bengt Dahlgren. All rights reserved.