Forsknings- & Innovationsprojekt

7 januari 2021

Ökad kunskapsspridning och diskussion om biobaserade plaster

Ett projekt som berör en hållbar omställning till biobaserade plaster

Sammanfattning till SoMe:  

Omställningen till biobaserade plaster går idag långsammare än vad som tidigare har förutspåtts. Det finns flera orsaker till detta, bland de mer uppenbara orsakerna till detta är att priset för dessa plaster är högre än för de mer traditionellt använda fossilbaserade plasterna. Det råder också en stor osäkerhet rörande om dessa plaster verkligen är ett miljömässigt och socialt hållbart alternativ. Denna osäkerhet grundar sig till viss del i att kunskapsnivån om dessa material på många håll är för låg. Projektet ämnar till att undanröja hinder för en omställning till biobaserade plaster genom att öka kunskapsnivån hos Sveriges kommuner, regioner och intresserade företag i syfte att stärka dem vad det gäller att kunna fatta faktabaserade beslut i olika upphandlingssituationer eller vid kravställning. 

Bakgrund 

För att uppnå målen om minskad klimatpåverkan i Agenda 2030 måste vi ställa om till användning av mer hållbara material. Exempelvis bör plaster med fossil råvara ersättas med biobaserad eller återvunnen råvara. Men vad är innebär bioplast, och hur kan det upphandlas offentlig sektor? Dessa frågor diskuteras i projektet som avser höja kunskapsnivån inom området. 

Projektbeskrivning  
Omställningen till biobaserade plaster går idag långsammare än vad som tidigare har förutspåtts. Det finns flera orsaker till detta, bland de mer uppenbara orsakerna till detta är att priset för dessa plaster är högre än för de mer traditionellt använda fossilbaserade plasterna. Det råder också en stor osäkerhet rörande om dessa plaster verkligen är ett miljömässigt och social hållbart alternativ. Denna osäkerhet grundar sig till viss del i att kunskapsnivån om dessa material på många håll är för låg. 

Projektet ämnar till att undanröja hinder för en omställning till biobaserade plaster genom att öka kunskapsnivån hos Sveriges kommuner, regioner och intresserade företag i syfte att stärka dem vad det gäller att kunna fatta faktabaserade beslut i olika upphandlingssituationer eller vid kravställning. Kunskapen skall vara baserad på fakta om biobaserade plaster som material, deras sammansättning och egenskaper men också en uppdaterad bild av vad som pågår nationellt och internationellt gällande policyer och tillhörande verktyg (till exempel märkningar och Guidelines). Vi kommer även ta upp och förklara de allmänna begrepp vilka ofta florerar inom området som i sin otydlighet skapar förvirring. Genom att sprida kunskap och skapa underlag för en ökad diskussion mellan kommuner och regioner men också mellan olika aktörer längs värdekedjan, till exempel råvaruleverantörer, artikeltillverkar och upphandlare, vill vi höja kunskapsnivån och på så sätt undanröja det hinder vilket vi identifierat i vårt tidigare projekt ”Policyrelaterade förutsättningar för en hållbar omställning till biobaserade plaster” 
 

Syfte och mål  
Projektet ämnar undanröja hinder för en omställning till biobaserade plaster genom att öka kunskapsnivån hos tillverkande, upphandlande och användande organisationer. 

Genomförande  

I projektet ingår följande arbetspaket: 

 1. Insamling och bevakning av goda exempel 
  Insamling av goda exempel gällande hållbar offentlig upphandling från Sveriges kommuner och regioner för  
 1. Omvärldsbevakning 
  sammanställning och spridning till andra. Bevakning av de insamlade exemplen och uppföljning av hur dessa  
 1. Skapa underlag och forum för kommunikation 
  Bidra till att skapa möten för diskussion om hinder och drivkrafter för hållbar omställning samt kunskapsöverföring om biobaserade plaster mellan värdekedjans alla olika aktörer. 
 1. Skapa en plattform för kunskapsspridning 
  Sprida kunskap om biobaserade plaster, goda exempel samt status gällande styrmedel genom olika kanaler som t.ex. riktade Webinars, presentation vid konferenser och allmänna möten.

Länk till slutrapport och webbinarium

Gerda Ingelhag

Konsult

Resources

News

Vill du också vara en Bengt på jobbet?

Nu har vi många spännande tjänster ute. Läs mer om vad vi erbjuder dig som konsult. Vi ser fram emot att höras!

© 2022 Bengt Dahlgren. All rights reserved.