Utredningar

Utredningar som förutser oväntade kostnader

Vår långa erfarenhet av utredning av skador i byggnader, kunskap om fuktfysik och inomhusmiljöproblem gör att vi kan identifiera oväntade kostnader och utgifter som ofta missas. Industribyggnader konverteras ofta till bostäder vilket gör att särskild kompetens kan behövas. 

Teknisk due diligence

Vi erbjuder teknisk due diligence både i bygg- och projektledningsfasen samt inomhusmiljöutredningar. Vid större fastighetsöverlåtelser utför vi en teknisk statusbesiktning och riskbedömning av byggnadens skick och underhållsbehov.

Vår långa erfarenhet av utredning av skador i byggnader, kunskap om fuktfysik och inomhusmiljöproblem gör att vi kan identifiera oväntade kostnader och utgifter som ofta förbises vid fastighetsöverlåtelser. Det har blivit allt vanligare att äldre industribyggnader konverteras till bostäder. Särskild kompetens kan då behövas vid besiktning. Även om ingen miljöfarlig verksamhet förekommit i byggnaden så kan ämnen finnas deponerade i bjälklag och stomme som kan verka störande på inomhusmiljön.

Utöver kartläggning av normalt underhållsbehov kan t ex identifiering av PCB i fasadfogar eller isolerglas ge köparen värdefull kunskap om kommande kostsamma saneringar. Uppgifter som kan ligga till grund för diskussioner kring justering av pris. Tillsammans med övriga discipliner på Bengt Dahlgren kan vi besikta installationer och även göra en energikartläggning för att kontrollera möjligheter att minska byggnadens driftkostnader. Bengt Dahlgren har även konsulter utbildade i byggnadsvård, vilket kan vara värdefullt vid överlåtelser av kulturbyggnader.

Energiutredning inför effektivisering

Att göra en energiutredning av en byggnad innebär att alla energiflöden kartläggs i syfte att hitta det mest lönsamma energisparpaketet. Vi tar reda på var och hur mycket energi som används och hur den tillförs.

Vi är specialister på inomhusmiljö, installationsteknik, styr- och reglerteknik. I kombination med kunnande inom byggnadsteknik och byggnadsfysik kan vi koppla ett helhetsgrepp på husets funktioner och objektivt föreslå åtgärder.

Inomhusmiljöutredning

Vi utför inomhusmiljöutredningar när det förekommer problematik i form av ohälsa och/eller lukt som misstänks vara relaterade till en byggnad och tar fram åtgärdsförslag som kan förbättra inomhusmiljön. Vi gör även uppföljningar under entreprenaden för att anpassa och kontrollera att intentionerna i åtgärdsförslaget efterlevs.

Vi samarbetar dessutom med laboratorier och samråder med kemister och mikrobiologer när så krävs.

Radonutredning

Radon är en radioaktiv gas som kan förekomma inomhus i skadliga mängder. För att åtgärda förhöjda radonhalter på ett säkert och ekonomiskt vis krävs en inledande radonutredning. Baserat på den kan rätt åtgärder tas fram för det specifika objektet.
Våra konsulter har lång erfarenhet av att jobba med radonfrågor och åtgärdslösningar, även i större objekt, historiska byggnader och känsliga miljöer. Genom att arbeta preventivt med att säkerställa radonskydd i nyproduktion kan vi förhindra framtida problem redan på projekteringsstadiet.

Förebyggande- & avhjälpande innehåll

Tack vare vår breda kunskap kan vi på Bengt Dahlgren ta ett helhetsgrepp på driften och underhåll av dina fastigheter. Våra driftingenjörer sköter den dagliga driften och underhållet samt besiktigar och utför funktionsprovningar.

Vi ser till att funktionen, miljön och klimatet säkerställs och driftoptimeras. Genom ett heltäckande serviceavtal kan du säkerställa att du får en kostnadseffektiv förvaltning. Vi kan med kort varsel hjälpa våra beställare med avhjälpande underhåll samt akut lösning av problem i fastighetsanknutna system. Vi kan alltid skicka en driftingenjör med rätt kunskap och utrustning. 

Våra driftingenjörer har kunskaper för felavhjälpande inom ventilation, värme, kyla, tappvatten, el och styr- och övervakning. Vi har möjlighet att felsöka och kontrollera system via metoder som spårgasmätning, systemvätskeanalys, partikelmätning, flödes- och tryckmätningar, loggning av olika enheter i fastigheten, kontroll av kylmaskiner etc.

Medicinska gaser
Vi erbjuder följande för sjukhus och laboratorier:
  • Besiktningar Medicinska gaser enligt SIS HB 370, SS EN ISO 7396
  • Projekteringar, beräkningar
  • Riskanalyser enligt t ex SS EN ISO 14971
  • Utbildningar
  • Rådgivning, konstruktionsförutsättningar
  • Projektledning
  • Förstudier, bygghandlingar, relationsritningar, installationskalkyler etc.
  • Service
  • Driftkontroll

Med anledning av Covid-19:
Vi genomför bland annat bedömningar av gassystemets kapacitet att leverera krävda flöden, beräkningar av hastigheter i rörledningssystem och bedömningar av oxygenkoncentrationer i vårdsalarna. Vid förhöjda risker projekterar vi åtgärder så att du som vårdgivare kan erbjuda säkra behandlingar av patienter och en säker arbetsmiljö för vårdpersonalen.

Vill du veta mer eller skicka en offertförfrågan? Kontakta oss idag!

© 2022 Bengt Dahlgren. All rights reserved.