Miljöcertifiering

Vårt miljö & hållbarhetsteam är experter på miljöcertifieringar 

Vi har certifierade samordnare i alla system som finns på den svenska marknaden. På Bengt Dahlgren hjälper vi dig att använda dem som ett verktyg för miljöstatus, och för att kontinuerligt öka miljöprestandan i både nybyggda och befintliga byggnader. 

Miljöcertifiering befintliga byggnader

Miljöcertifiering av befintliga byggnader har blivit alltmer populärt bland fastighetsägare, några anledningar till detta kan vara att fastighetsägaren får bättre koll på miljöstatusen hos de redan befintliga byggnaderna samt får ett effektivt verktyg för att kontinuerligt öka miljöprestandan i sitt fastighetsbestånd. 

Vissa av systemen ställer krav på att det ska finnas rutiner för fortlöpande miljö- och energiarbete i byggnaderna samt ställer krav på återkommande omcertifiering för att säkerställa efterlevnad. Samtliga miljöcertifieringssystem som finns på svenska marknaden har även manualer för att certifiera befintliga byggnader, exempelvis BREEAM In Use, Miljöbyggnad, LEED O+M, Svanen samt Greenbuilding.

Bengt Dahlgrens miljökonsulter hjälper fastighetsägaren att utvärdera vilket certifieringssystem som lämpar sig bäst samt genomföra certifieringsprocessen, från registrering till färdig ansökan. Det handlar bland annat om att planera certifieringsarbetet tillsammans med fastighetsägaren, genomföra intervjuer och platsbesök, eftersöka alternativt upprätta dokumentation, utföra mätningar och utredningar för att slutligen ansöka om certifiering.

Vi har också erfarenhet och kunskap i att bygga miljö- och energiledningssystem för fastighetsägare och kan därför hjälpa till att upprätta de policys, rutiner och handlingsplaner som vissa av systemen kräver.

Miljöcertifiering nybyggnad

Vi hjälper fastighetsägare och byggherrar att miljöcertifiera nyproducerade byggnader eller befintliga byggnader som ska byggas om.

Vi har certifierade miljösamordnare i alla de miljöcertifieringssystem som finns på den svenska marknaden.
Vi har lång erfarenhet av att hjälpa fastighetsägare och byggherrar att styra miljö- och energiarbetet i rätt riktning under hela byggprocessen, från tidigt skede till förvaltning av byggnaden.
Vi tar ett helhetsansvar då vi både tar på oss rollen att driva, samordna och administrera miljöcertifieringsarbetet samt genomföra alla de energi- och klimatberäkningar, utredningar och inventeringar som certifieringssystemen kräver.
Vi har miljöcertifierat både större och mindre byggnader samt olika byggnadstyper och verksamheter, såsom industrier, handel, kontor, hotell, bostäder, vårdlokaler etc.

I tidigt skede av byggprocessen hjälper vi fastighetsägaren/byggherren att utreda lämpligt certifieringssystem och lämplig certifieringsnivå, vi upprättar miljöprogram och kontrollplaner för att styra arbetet i rätt riktning. Vidare under projekteringsprocessen följs efterlevnaden av certifieringskriterierna upp via miljömöten och granskning av handlingar och verifikat. Under produktionen genomförs miljörevisioner på byggarbetsplatsen löpande för att säkerställa efterlevnaden av kriterier.

Miljösamordnaren fungerar som ett stöd för alla projektdeltagare och syftet med miljösamordningsuppdraget är att förse alla berörda discipliner med erforderlig kunskap, effektiva verktyg och goda möjligheter för att lyckas med sina åtaganden.

Förutom att fungera rådgivande och styra miljöarbetet under byggprocessen så hjälper vi till med all administration kring miljöcertifieringen. Vi föranmäler samt ansöker om certifiering och ser till att samla in allt underlag som krävs i form av ritningar, beskrivningar, intyg, deklarationer, beräkningsresultat, besiktningar mm. Vi utför även analyser, beräkningar och inventeringar inom miljö- och energiområdet.

Fuktstatusinventering

Fuktstatusinventering är även ett krav vid vissa miljöcertifieringar och ger mycket värdefull information vid överlåtelser. De kan genomföras i enstaka byggnader, delar av byggnader eller i hela fastighetsbestånd. Vi anpassar inventeringen efter beställarens behov.

Vill du veta mer eller skicka en offertförfrågan? Kontakta oss idag!

© 2022 Bengt Dahlgren. All rights reserved.