Nyheter

22 mars 2022

Nytt forskningsprojekt om hälsosamma innemiljöer

Under 2021 initierade Bengt Dahlgren ett forskningsprojekt tillsammans med KTH om hur byggnader bör konstrueras för att säkerställa hälsosamma inomhusmiljöer med minimal risk för smittspridning. Projektet har fått namnet ”Byggnader post corona”, och har beviljats 8 miljoner kronor för att stödja byggsektorn i utformningen av byggnader.

– Pandemin har visat hur viktigt det är med fungerande system i byggnader, som exempelvis effektiv och genomtänkt ventilation. Inomhusmiljöns tekniska system och planlösningar i kombination med hur vi människor beter oss bildar tillsammans komplexa sammanhang som påverkar spridningen av Covid-19 och andra sjukdomar, säger Jonas Anund Vogel, forskare och föreståndare för KTH Live-In Lab.

Projektet är ett samarbete mellan KTH, Chalmers, Lunds universitet och Umeå universitet. Under fyra år ska de forska på hur man kan virussäkra framtidens hus, samtidigt som de är klimatsmarta och kostnadseffektiva. Bengt Dahlgren är samarbetspartner samt sitter i referensgruppen tillsammans med bland annat Boverket, Svensk Ventilation och Fastighetsägarna.

– För att smittsäkra befintliga och nya byggnader behöver vi ta ett helhetsgrepp kring byggnads- och systemdesignen. Ur ett långsiktigt perspektiv handlar det om att designa systemen utifrån byggnaders fysiska utformning och vilka verksamheter som finns där, säger Tomas Engdahl, senior konsult på Bengt Dahlgren.

Den expertis som finns vid de fyra universiteten i kombination med kunskapen hos projektets samarbetspartners gör att man i projektet täcker in en stor bredd av perspektiv och metoder. Det är nödvändigt för att kunna designa en god inomhusmiljö utifrån hållbarhet, energianvändning, hälsa och smittrisk.

– Under förra året tog vi tillsammans med KTH fram riktlinjer och åtgärdspaket kring design av nya och befintliga byggnader för att minimera risken för spridning av virus. I samband med det blev det tydligt att det finns en del kunskapsluckor kring dessa frågor och det var därför vi initierade det här forskningsprojektet, säger Erik Bolander, VD för Bengt Dahlgren Stockholm.

Arbetet har resulterat i två nya coronarelaterade tjänster hos Bengt Dahlgren:

  • Riskinventering post corona – inventering, åtgärdsförslag och utförande i befintliga byggnader,
  • Flexibla tekniska system post corona – optimering av byggnadens system i samklang med byggnadens utformning och verksamheter.

Aktuellt

Det senaste hos Bengt

Handböcker

Vi har handböcker om alla våra favoritämnen: värme, kyla, luft, brandskydd, hållbarhet, trygghet, ljus, mörker, fukt, vatten och energi.

© 2022 Bengt Dahlgren. All rights reserved.