Visselblåsning

På Bengt Dahlgren arbetar vi för transparens i vår affärsmiljö och därför följer vi ett antal etiska riktlinjer, vår uppförandekod, för att kunna bedriva en både hållbar och lönsam verksamhet i förhållande till våra medarbetare och våra kunder.

Vår Uppförandekod fungerar som vägledning för det egna arbetet och för bedömning av dem vi tänker göra affärer med. Vi verkar aktivt för ett företagsklimat där alla känner ett ansvar för och en trygghet i att rapportera oegentligheter. Finns misstankar om bedrägligt beteende, mottagande eller givande som kan uppfattas som mutor eller annat som kan skada vårt varumärke ska detta skyndsamt rapporteras.

Utifrån gällande lagstiftning, med ett förstärkt skydd för rapporterande, åtar sig Bengt Dahlgrens ledning att i samband med en rapportering att säkerställa ansvarsfrihet och förbud mot så kallade hindrande åtgärder och repressalier, såsom skiljande av anställning, ekonomiska sanktioner, omplacering, diskriminering, förlorade affärsmöjligheter och uppsagda avtal. Vidare gäller även detta indirekta repressalier som t ex kan drabba en närstående eller familjemedlem som har direkt koppling till företaget. Vidare får den rapporterande inte göras ansvarig för rapporterande av information som omfattas av tystnadsplikt, förutsatt att personen omfattas av skydd. I den nya visselblåsarlagen omfattas följande kategorier av personer:

1. Arbetstagare och inhyrd personal, sedan tidigare.

2. Jobbsökande

3. Egenföretagare

4. Volontärer och praktikanter

5. Personer som ingår i ett företags förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan

6. Aktieägare som är verksamma i bolaget

Förutsättning för skydd är att personen är, har varit, eller kan komma att bli verksam inom BDAB koncernens men det gäller även person från en annan verksamhet förut-satt att det funnits en kontakt genom utfört arbete. Därför ska detta dokument delges samtliga berörda utfrån ovan nämnda kriterier.

När en rapportering ska göras måste personen ha skälig anledning att anta att inform-ationen om oegentligheten är sann. Oegentligheter eller missförhållanden kan definieras enligt nedan med exempel från Visselblåsarlagen 1 kap 2 §1 .

- Enbart oegentligheter där brottet har fängelse i straffskalan

- Allvarliga missförhållanden såsom kränkningar av grundläggande rättigheter, risk för liv och hälsa eller skador på miljön.

- Och det måste finnas tillräckligt med konkreta misstankar. Vidare kontroller kan behöva utföras om de föreligger svårigheter att undersöka eller kontrollera uppgifternas riktighet.

Observera att denna lagstiftning inte omfattar rapporterande personens egna arbets- eller anställningsförhållanden med undantag av slavliknande förhållande eller systematiskt brytande mot gällande regelverk. Omfattar heller inte säkerhetsklassade uppgifter.

Rutin för rapportering

När väl en oegentlighet eller ett missförhållande av allvarlig art uppdagas rapporteras detta, på frivillig grund, enligt följande:

Anmälan görs via e-post eller per telefon på nedan angivet nummer.

Du kan välja att vara anonym, men blir det en polisiär utredning kommer anonymiteten försvåras. Märk dock det förstärkta skyddet för individen i Visselblåsarlagen. Detta gäller dock ej om du som anmälare själv varit involverad. För övrigt gäller anonymitet tills annat blir överenskommet.

Kontaktuppgifter mottagare av rapport

Mottagare av rapport är Styrelseordförande Christina Lundqvist,
christina.lundqvist@bengtdahlgren.se
070 264 40 08

Rapporten ska innehålla följande information:

1. Vilket bolag som är föremål för oegentligheten

2. Vilken typ av oegentlighet som har observerats

3. Vem person är som är misstänkt

Viktigt att du lämnar så detaljerade uppgifter som möjligt för att rapporten ska hanteras säkert och effektivt.

Vem tar emot rapporten?

Utnämnd ledamot BDI, enligt ovan, är huvudansvarig för att ta emot samt fördela till berört bolag de ärenden som kommer in. Mottagare hos berört bolag är Ekonomichef/ekonomiansvarig på bolag och har ett ansvar för att kalla den högsta ledningen/ledningsgrupp inom det egna bolaget för vidareutredning. Berör ärendet någon från högsta ledningen inom bolaget, sammankallar Ekonomichef/ekonomiansvarig de högsta cheferna som inte är berörda. Berör ärendet VD ska mottagare fördela ärendet inom Bengt Dahlgren Interessenter.

GDPR

Enbart personer som hanterar uppföljningen av ärendet har tillgång till personuppgifter i den mån det krävs. Dessa uppgifter får bevaras under tiden som anses nödvändig dock max två år efter avslutat ärende.

Samtliga personer som involveras i ett ärende har tystnadsplikt.

© 2022 Bengt Dahlgren. All rights reserved.