Nyheter

4 februari 2022

Vi tar mer ansvar med Funktionskonsultavtal

Inom vårt projekt Optimal drift som finansieras av Smart Build Environment, har vi varit med och tagit fram ett nytt avtal. Det kallas funktionskonsultavtalet och kompletterar standardavtalet ABK i byggprojekt. Syftet med avtalet är smartare, mer hållbara byggnader och en mer optimal drift. 

Funktionskonsultavtalet innebär att teknikkonsulten är med från idé till slutet av garantitiden för att säkerställa att de inbyggda systemen når sin fulla potential. Att se över konsultbranschens avtal och möjliggöra ett helhetsåtagande, där konsulten som sitter med störst kunskap är med hela vägen. Bengt Dahlgren Stockholm testar funktionskonsultavtalet i komplexa, tekniska uppdrag just nu.

“I takt med att byggnader blir mer tekniskt komplicerade förstärks bristerna i överlämning mellan projektering, produktion och driftskedet. Med funktionskonsultavtalet vill vi få till ett nära samarbete mellan byggprocessens alla parter för en mer långsiktig, optimal drift med minskad energianvändning.” Säger Erik Bolander, VD för Bengt Dahlgren Stockholm

“Standardavtalen, som de används i dagsläget, riskerar att cementera traditionella roller och affärsmodeller. Trots att bygg- och fastighetsbranschen snabbt måste minska sin klimatpåverkan så premierar avtalen inte innovation och nytänkande som behövs från teknikkonsulterna för att branschen ska klara omställningen." Säger Jonas Anund-Vogel, forskare och föreståndare för KTH Live-In Lab.

I funktionskonsultavtalet tar teknikkonsulten ansvaret, och därmed även risken, för att olika tekniska system såsom solceller, bergvärme, värme, avloppsvärmeväxlare, ventilation och byggnadsautomation. Det ger nya möjligheter för innovativa tekniklösningar i sammansatta system. Det är genom dessa system som vi kan effektivisera och komma med nya smarta tjänster!

"Branschens traditionella avtal är helt enkelt inte anpassade för samverkan, vare sig mellan människor eller system. De är inte heller i linje med den snabba teknikutvecklingen. För att bryta upp de här hindren krävs att de inblandade aktörerna har hög tillit till varandra och att avtalen ger incitament för samverkan. Tilliten är avgörande för innovation och utveckling", avslutar Jonas Anund-Vogel.

Helhetsåtagande och avtal 

Jonas Anund-Vogel, chef för forskning och utveckling på Bengt Dahlgren Stockholm, jobbar med att utveckla bättre möjligheter att bygga smarta och hållbara byggnader. En viktig del i detta är att se över konsultbranschens avtal och möjliggöra ett helhetsåtagande, där konsulten som sitter med störst kunskap är med hela vägen. 

Konsultbranschen sitter med ett standardavtal som handlar om att det ska vara en godtagbar ekonomisk överenskommelse mellan beställaren och konsulten för uppdraget som sådant, säger Jonas Anund-Vogel.

Bengt Dahlgren i samverkan med: 

KTH Stockholms universitet
Karlstads universitet 
Grunditz Göransson Arkitekter
Kilpatrick Townsend
Akademiska Hus
HSB Projektpartner
Smart Built Environment

Aktuellt

Det senaste hos Bengt

Handböcker

Vi har handböcker om alla våra favoritämnen: värme, kyla, luft, brandskydd, hållbarhet, trygghet, ljus, mörker, fukt, vatten och energi.

© 2022 Bengt Dahlgren. All rights reserved.