Forsknings- & Innovationsprojekt

2 januari 2018

Förundersökningar för högtemperaturlager

Provborrning och responstestmätning vid NetOnNet, Dikestriangel, Distorp åker och Distorp Hagen.

Sammanfattning

Geologiska förutsättningar för ett borrhålslager har börjat att undersökas genom provborrning och mätningar i 4st borrhål. Borrhålslagret, HEFAISTOS, är tänkt att interagera med Gärstadverket i Linköping som en eventuell lösning för återvinning/lagring av hög tempererat värmeöverskott vid kraftvärmeverket sommartid, för att skifta detta värme till vintern.

Projektbeskrivning

Syftet med detta projekt är att undersöka geologiska förutsättningar för ett borrhålslager. Detta görs genom att kartlägga lokala förutsättningar för borrning och värmeledning av 4st geoenergiborrhål med syfte att så småningom välja en lämplig yta för att bygga ett högt tempererat borrhålslager.
Tekniska Verken i Linköpng har identifierat för eventuellt placering av borrhålslagret. Dessa fyra ytorna benämns som NetOnNet, Dikestriangeln, Distorp Åker och Distorp Hagen.

En eventuell lösning för återvinning/ lagring av hög temperat värmeöverskott vid kraftvärmeverket är att flytta sommarproduktionen till vintern, där behovet är som störst. Detta kan även reducera kostsamma samt mindre miljövänliga energitoppar i den existerande systemet för borrhålslagret HEFAISTOS.

Genomförande

Beskrivning av metoden presenteras stegvis i en kronolgisk ordning i rapporten.

Resultat

En övergripande och kvalitativ sammanställning av resultatet presenteras i Tabell 1. Resultatet gäller borrbarhet samt termiska och hydrauliska förutsättningar i form av en kvalitativ tabell med en skala -- till ++ (-- står för dåligt och ++ för bra). Trots att ett hål per yta inte ger tillräcklig med information för att bedöma ytans potential för eventuellt byggnation av HEFAISTOS är syftet med tabellen är att preliminärt rangordna dessa.

Tabell 1 Kvalitativ och relativ sammanställning av förundersökningen för samtliga undersökta borrhål: för ett eventuellt borrhålslager innebär (++) bra och (--) betyder dåligt.

Slutsats
Berggrunden runt provhålen i Distorp Åker och Distorp Hagen har bra förutsättningar. Avståndet till fast berg är litet och värmeledningsförmågan för dessa ytor är relativ hög. Förutsättningarna för ett borrhålslager vid NetOnNet anses också vara bra, men något sämre jämfört med de två ytorna vid Distorp då jordlagret är tjockare och berget här har en något lägre värmeledningsförmåga. Vid Dikestriangel är det ett flertal parametrar som ligger till grund för att denna yta inte rekommenderas för eventuellt byggnation av HEFAISTOS. Dessa parametrar är:

  • Det är långt till hårt berg (26 m) vilket innebär höga foderrörskostnader
  • Förekomst av gas i jordlagret
  • Sprickzon mellan 44 och 58 m som orsakade att kollektorn inte gick att installera
  • Ett litet flöde med hög salthalt av ca (2930 µS/cm) som detekterades vid 114,5 m djup.

En positiv indikation som observerades i Dikestriangel är att det inte verkar finnas ett signifikant grundvattenflöde. Dikestriangel rekommenderas i alla fall inte för eventuellt byggnation av HEFAISTOS.

Länk till rapporten

Shima Dehvari

Resurser

Det senaste hos Bengt

Vill du också vara en Bengt på jobbet?

Nu har vi många spännande tjänster ute. Läs mer om vad vi erbjuder dig som konsult. Vi ser fram emot att höras!

© 2022 Bengt Dahlgren. All rights reserved.