Forsknings- & Innovationsprojekt

22 mars 2023

Hållbar hantering av byggavfall, återbruk av brandklassade produkter

Sammanfattning
Samhällsbyggnadssektorn är av stor betydelse för Sverige och den svenska ekonomin. Enligt
branschorganisationen IQ Samhällsbyggnad omsätter den svenska bygg- och anläggningssektorn drygt 1 000 miljarder kronor årligen och sysselsätter omkring 550 000 personer. Dessutom menar de att värdet på fastighetsbeståndet i Sverige uppgår till uppskattningsvis drygt 6 000 miljarder kronor. Tillsammans utgör den byggda miljön ungefär hälften av nationalförmögenheten. Klimatpåverkan från byggnadssektorn är dock stor. Samtidigt som byggsektorn orsakar stor klimatpåverkan finns stora möjligheter att genom förändring och modernisering bidra positivt till att minska hela samhällets klimatpåverkan. Under 2017 konstaterade Sveriges regering att trots att det pågår många bra initiativ angående resurshantering i Sverige måste aktivitetstakten öka om vi ska lyckas uppnå uppställda mål, t.ex. då står byggnadssektorn för mer än en tredjedel av allt avfall som genererades i Sverige. Det finns flera sätt att minska mängden avfall, t.ex.:

- Minska mängden som produceras genom effektiv materialanvändning,
- Material- eller energiåtervinning, samt
- Återbruk av material och produkter.

Återbruk är särskilt intressant då det finns stor potential till klimatsmarta lösningar. Det pågår flera initiativ som riktar sig särskilt till att undersöka möjligheten till storskaligt återbruk men dessa har oftast haft sitt fokus på att återbruka produkter som inte har några särskilda prestandakrav gällande brand kopplade till dem. Arbetet som presenteras i denna rapport har därför lagt sitt fokus på material och produkter med tillhörande brandtekniska krav. En stor del av strukturen (dvs material, produkter och konstruktionen) i en byggnad har någon typ av brandtekniskt krav kopplat till sig. Återbrukande av dessa produkter är därför högst relevant att studera då de oklarheter som finns kopplade till möjligheterna för återbruk till stor del hindrar återanvändning av dessa produkter idag.


Projektet har genomförts i två huvudsakliga delar, del 1 bestående av en litteraturstudie och översikt av materialanvändning i vanliga byggnader idag och del 2 bestående av en genomgång av gällande regelverk. Litteraturstudien visar att det finns en del forskning kopplat till återbruk av vissa byggnadsmaterial och produkter, men ytterst lite kring återbruk av produkter där man tagit hänsyn till brandtekniska krav. Översikten av materialanvändningen visar att en stor del av klimatpåverkan ligger i byggnadens stomme. Genom kloka val av stommaterial samt återvinning av betydande produkter som betongelement kan klimatpåverkan av byggnaden minskas avsevärt.


Översikten av byggregelverk visar att det finns möjlighet att återbruka material och produkter idag, även sådana som har tillhörande brandtekniska krav, men att detta kräver god kännedom om regelverk och tidig inkludering av återbruksmål i byggprojekten. För att lyckas med återbruk i större skala krävs kompetens, engagemang och en ambition att hitta nya lösningar. Det kräver i sin tur att alla aktörer är beredda att bidra och delvis ändra invanda arbetsmönster. Även om det finns en ambition från början att få med återbruk i ett byggprojekt, saknas det fortsatt ett välfungerande innovationssystem vilket innebär att det kan bli svårt att få tag i återbrukade material och produkter.


Ett storskaligt återbruk av byggprodukter kräver certifikat på kända egenskaper som utfärdas av ett
certifieringsorgan. Det finns några olika sätt att uppnå detta mål, men samtliga kräver ett verifieringssystem som ger motsvarande säkerhet som en harmoniserad europeisk standard. Alternativen är då att ta fram ett verifieringssystem som ger möjlighet till CE-märkning, eller att ta fram ett nationellt system som ger möjlighet till ett typgodkännande eller annan märkning. Utifrån dagens regelverk är det dock inte enkelt att dimensionera brandskydd med återbrukade produkter. För att dimensionera brandskyddet i en byggnad med återbrukade produkter bedöms det därför i många fall medföra krav på analytisk dimensionering. Flera av produkterna som identifierats dominera klimatpåverkan i byggande är dock obrännbara och brandegenskaperna väntas vara beständiga i stor utsträckning under förutsättningen att de inte deformerats eller skadats på annat sätt.

Det finns dock flera olösta frågor kopplat till återbruk av material och produkter (båda med och utan
tillhörande brandtekniska krav i flera fall), d.v.s. försäkringsfrågor, kvalitetsfrågor, åldringsbeständighet,
m.m. Ett bra sätt att lösa sådana frågor är genom pilotfall där man löser frågorna för specifika projekt för att sedan generalisera lösningarna. Projektet vars resultat presenteras här genomfördes som en förstudie med förhoppning om fortsättning för att pröva möjliga system för återbruk i verkliga byggprojekt.

På kort sikt är det viktigt, när det gäller återbruk av material och produkter med tillhörande brandtekniska krav, att skapa en tydlighet i processer för att underlätta hantering av återvunnet byggavfall baserat på de förslagen som diskuterats här. Vidare finns ett tydligt behov av att skaffa erfarenhet från faktiska byggprojekt där återbruk av produkter med brandtekniska egenskapskrav planeras. Att följa sådana projekt och undersöka hur återbruk faktiskt implementeras kommer ge insikt i hur en process kan lyftas från en skrivbordsprodukt till någonting som är praktiskt användbart. 

Länk till hela rapporten

Cecilia Wetterqvist

Brand- och Riskhanteringsingenjör

Resurser

Det senaste hos Bengt

Vill du också vara en Bengt på jobbet?

Nu har vi många spännande tjänster ute. Läs mer om vad vi erbjuder dig som konsult. Vi ser fram emot att höras!

© 2022 Bengt Dahlgren. All rights reserved.