Forsknings- & Innovationsprojekt

8 augusti 2023

Ramverk för hantering av brandbelastning vid projektering av trähus

Ett forskningsprojekt för att förenkla framtidens träbyggande

Sammanfattning

Samtidigt som träbyggandet ökar kraftigt så ser Boverket över regelverket gällande denna typ av byggnader. Det mesta talar för att permanent brandbelastning, det vill säga brandbelastning från t.ex. byggnadens stomsystem, kommer behöva beaktas på ett tydligare sätt i framtida byggnader. Kort förklarat innebär ökad brandbelastning ett utökat behov av skydd och för träbyggnader kommer därför tillskottet i brandbelastning ha en påverkan på vilken kravnivå som ställs på brandskyddet i byggnaden. Att räkna ut vilket tillskott en trästomme ger på brandbelastningen är dock en komplex uppgift då det beror på flera faktorer som brandcellernas storlek, möblering, öppningar/fönster, och tillgängliga skyddssystem. Projektet avser därför utföra ett stort antal beräkningar av olika typfall för att ge projektörer förenklad vägledning i hur mycket tillskott som behöver hanteras för olika byggnads- och verksamhetstyper. Detta för att förenkla och utöka möjligheterna till brandsäker projektering av träbyggnader inom ramen för framtidens byggregelverk.

Bakgrund

Byggreglerna genomgår just nu den största förändringen på 30 år. Exakt vad som kommer att ändras vet vi inte idag men det mesta pekar på att framtidens projektörer kommer behöva hantera brandbelastning från stommen vid dimensionering av träbyggnader på ett sätt som inte görs idag. Även om förändringen i sig är rimlig så är det inte en helt enkel uppgift då detta tillskott är beroende av flertalet faktorer och kan ha relativt stor påverkan.

Brandbelastningen i sig är en viktig faktor vid dimensioneringen av en byggnads brandskydd. Det är en av de faktorer som har störst påverkan både på kraven på bärverk och brandcellsgränser. För träbyggnader kan därför den här förändringen ha relativt stora konsekvenser.

Syfte och mål

Syftet med projektet att möjliggöra en förenklad och riskbaserad metod för brandsäkert byggande med trästomme. Detta bedöms kunna förenkla användandet av trästomme på ett brandtekniskt säkert sätt och på så sätt bidra positivt till möjligheterna att bygga mer med trästomme samtidigt som riskerna vid brand minskas.

Målet är att ta fram ett förenklat ramverk som enkelt kan tillämpas av projektörer av trähus för att definiera lämpliga krav beroende av verksamhet, öppningsareor, osv.

Genomförande

Projektets framdrift kommer inledas med en litteraturstudie och sedan kommer en identifiering och värdering av riskfaktorer göras, bl a genom workshops inom en expertgrupp. Riskfaktorerna kommer sedan användas som underlag för att analysera under vilka förutsättningar som skyddet för trästommen behöver utökas. Utfallet av analysen kommer att samlas i en vägledning för att projektörer enkelt ska kunna identifiera en rimlig säkerhetsnivå vid projektering.

Pågående projekt

Projektet är pågående och kommer avslutas 30/6 -2023. Då kommer rapport och annat material göras tillgängligt.

Relaterade publikationer

Artikel i Husbyggaren

Axel Mossberg

Forskningschef Brand & Risk

Resurser

Det senaste hos Bengt

Vill du också vara en Bengt på jobbet?

Nu har vi många spännande tjänster ute. Läs mer om vad vi erbjuder dig som konsult. Vi ser fram emot att höras!

© 2022 Bengt Dahlgren. All rights reserved.