Forsknings- & Innovationsprojekt

1 januari 2022

SBUF utrymningshissar

Bengt Dahlgren driver projekt för att möjliggöra utrymning för alla.

Sammanfattning: De krav som idag finns på tillgänglighet för byggnader i Sverige är i framkant men tyvärr har inte möjligheterna för utrymning hängt med. Lösningen med att personer som har svårt att gå i trappor ska vänta på hjälp i ett avskilt utrymme inom byggnaden, som både BBR och AFS hänvisar till, är i många avseenden bristfälligt. Bengt Dahlgren, i samarbete med SIS och NCC, driver därför ett projekt för att i större utsträckning möjliggöra utrymning med hissar i byggnader. Projektet avser utgöra underlag till en svensk nationell standard för denna typ av hissar som planeras att publiceras under 2022.  

Detta är ett steg mot att både effektivisera utrymningen men även göra den mer jämställd genom att möjliggöra självutrymning i mycket större utsträckning. Hör gärna av er för mer info. 

Mot bakgrund av ovanstående problemställningar har Bengt Dahlgren, SIS och NCC fått anslag av SBUF för ett projekt som ska ta fram underlag för en standard för att likrikta utförande och förenkla processen kring att införa utrymningshissar i byggnader.  

I dagsläget ställs höga krav på tillgänglighet i byggnader. Det är en grundläggande rättighet att personer med olika funktionsvariationer ska ha samma tillgång till att komma in byggnader. Samma krav ställs dock inte för utrymning vid brand. Vissa kravställningar för att möjliggöra utrymning för personer med svårigheter att gå i trappor finns i Boverkets byggregler gällande publika byggnader (om de inte sprinklas) och utförligare krav finns sedan årsskiftet även i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens utformning.  

I båda dessa regelverk hänvisas dock till så kallade utrymningsplatser som det huvudsakliga alternativet för utrymning om en person har svårigheter att ta sig ut via trappor. En utrymningsplats är ett utrymme där t.ex. en person i rullstol kan ta sig in i vid brand för att sedan avvakta assistans av räddningstjänsten för vidare utrymning. Utrymmet ska normalt vara i egen brandcell, vilket då ska skydda personerna som behöver använda detta från brandens effekter i viss tid. Det finns dock flera anledningar till att detta koncept kan ifrågasättas och studier som genomförts på ämnet visar att de flesta av de som tänkt bruka denna typ av platser har en stor ovilja att göra det. 

Ett alternativ till utrymningsplatser är utrymningshissar, vilket är en lösning som inte tar någon uthyrbar yta i anspråk och dessutom erbjuder personer med funktionsnedsättningar möjligheten att utrymma själva. Lösningen kan även göras kostnadseffektiv, om rätt kravnivå identifieras från början. 

Det finns dock ett stort hinder för implementeringen av utrymningshissar på bred front i Sverige, nämligen besiktningar och standarder. Säkerheten hos hissar är, av naturliga skäl, hårt styrda av standarder och uppfyllnaden av dessa standarder kontrolleras noggrant vid säkerhetsbesiktningar innan hissarna tas i bruk. Detta är en bidragande faktor till att hissar faktiskt är det säkraste transportmedlet som finns.  

Samma faktorer ställer dock till problem för användandet vid utrymning. De standarder som finns gällande hissar idag möjliggör inte ett användande vid utrymning och istället används olika standarder till grund med olika avsteg i de fall utrymningshissar projekteras in i byggnader. Detta innebär stor variation i lösningarna och även stora osäkerheter då åsikter kan skiljas mellan besiktningsmän huruvida olika avsteg från standarden är tillräckligt motiverade eller inte.  

Syfte och Mål: Mot bakgrund av ovanstående problemställningar har Bengt Dahlgren, SIS och NCC fått anslag av SBUF för ett projekt som ska ta fram underlag för en standard för att likrikta utförande och förenkla processen kring att införa utrymningshissar i byggnader.  

Genomförande: Projektet genomförs i två huvudsakliga steg. Först genomförs en litteraturstudie och analys av olika regelverk kopplade till utrymningshissar, både på nationell och internationell nivå. Detta ligger sedan till grund för ett standardiseringsarbete som sker inom SIS TK 211, det vill säga den tekniska kommitteen för hissar, men även med stöd av SIS TK 181, för brandskydd.  

SBUF Utrymningshissar Rapport

Utrymningshissar - Artikel i Husbyggaren

SBUF - Artikel

TT - Artikel

Projektutförare: ​Bengt Dahlgren Brand & Risk (projektledare), Svenska institutet för standarder (SIS) och NCC 

Finansiär: Svenska byggbranschens utvecklingsfond (SBUF) ​ 

Tidsram​: Avslutat  Q1 2022 

Axel Mossberg

Forskningschef Brand & Risk

Resurser

Det senaste hos Bengt

Vill du också vara en Bengt på jobbet?

Nu har vi många spännande tjänster ute. Läs mer om vad vi erbjuder dig som konsult. Vi ser fram emot att höras!

© 2022 Bengt Dahlgren. All rights reserved.