Förvaltnings- brandskydd & Systematiskt brandskyddsarbete

Att förvalta sin byggnad med rätt drift och underhåll kan säkerställa byggnadens värde och funktion över tid. Detsamma gäller förvaltningen av byggnadens brandskydd. Oavsett om en byggnad är ny eller har funnits sedan länge är det viktigt med förvaltningsbrandskydd för att ha trygga verksamheter med ett väl fungerande brandskydd.

Bengt Dahlgrens brandkonsulter kan erbjuda de lösningar och tjänster ni kan behöva för att ha ett ändamålsenligt brandskydd i verksamheten och i byggnaden under hela dess livslängd.

Rådgivare och strategiskt brandskyddsarbete

Vi kan erbjuda er rollen som rådgivande brandkonsult i ett mer strategiskt perspektiv. Med våra erfarna brandkonsulter får ni stöd för att hantera rätt frågor i rätt skede. En stödfunktion i förvaltning.

Är ni på väg att bygga, investera eller göra större förändringar kan vi ge er svar på vad byggnaden har för förutsättningar för användning eller måla upp utvecklingsmöjligheter och optimeringsförslag ur ett brandskyddsperspektiv.

I den mer komplexa byggnaden eller verksamheten är också brandskyddet mer komplext vilket även återspeglar sig i det systematiska brandskyddsarbetet och förvaltningsbrandskyddet i stort. Bengt Dahlgren har erfarenhet och kunskapen för att ert brandskydd ska fungera i alla lägen.

Brandskyddsinventering – optimering av brandskyddet
En förutsättning för att ha ett fungerande brandskydd är att det byggnadstekniska brandskyddet är känt, inte minst när man ska bedriva sitt systematiska brandskyddsarbete.

Med en inventering av byggnadens brandskydd kan vi tydliggöra de väsentliga funktionerna i byggnadens brandskydd, ge förslag på optimering eller skapa underlag för praktiska egenkontroller och checklistor.

SBA, systematiskt brandskyddsarbete.

Med våra brandkonsulters kompetens och erfarenhet kan vi anpassa, förenkla och skapa förutsättningar för att ni ska kunna bedriva ett fungerande SBA, systematiskt brandskyddsarbete.

Bengt Dahlgren kan bistå er hela vägen från risk- och brandskyddsinventering till nödlägesplanering och utbildning i brandkunskap.

Att tidigt få signaler från verksamheten till fastighetsägaren när något felar kan på ett enkelt sätt förebygga både små och stora skador. Vi kan hjälpa er ta fram en tydlig gränsdragning och ansvarsfördelning mellan fastighetsägare och verksamhetsutövare.

Energieffektivisering med bibehållen säkerhet

Vikten av att hitta energieffektiva lösningar för verksamhet och fastighet är central både vid nybyggnad och i utveckling av befintliga fastigheter.

Hållbart brandskydd är viktigt för oss på Bengt Dahlgren.

Vill du t.ex. se över drifttider för era aggregat som en energibesparing – vi ser möjligheter med bibehållen säkerhet.

Insatsplanering

Om olyckan är framme kan räddningstjänsten behöva ingripa. Vid större och mer komplexa anläggningar kan en enkel men väl utformad insatsplan med genomtänkt insatsplanering vara avgörande för att kunna genomföra en lyckad insats och begränsa skadorna.

Tillsammans med er gör vi en insatsplanering där vi använder vår brand- och riskkompetens i kombination med erfarenhet från räddningsinsatser.

Vill du veta mer eller skicka en offertförfrågan? Kontakta oss idag!

© 2022 Bengt Dahlgren. All rights reserved.