Energi

Beräkningar och simulering

Vi beräknar och simulerar energi, klimat, dagsljus och luftflöden (CFD). Bengt Dahlgren eftersträvar alltid att skapa ett bra inneklimat samtidigt som vi minimerar energianvändningen. Detta gäller allt från bostäder till laboratoriemiljöer.

Bengt Dahlgren har under lång tid utvecklat en metod för att kunna utföra mycket noggranna simuleringar av luftflöden i och kring byggnader. Luftflödesstudier är speciellt användbara i stora och komplexa rum men även i lokaler med höga krav på klimat och komfort eftersom den även kan användas för att studera temperaturfördelningen i rum, förbättra noggrannheten i byggnadsenergisimuleringar samt ligga till grund för mycket noggranna komfortsimuleringar.

Dagsljus- och solstudier

Studier visar att människor mår bättre om de vistas i dagsljus, oavsett om det är hemma eller på kontoret. Förutom att en god visuell miljö kan dagsljus användas för att minska en byggnads energianvändning.

Bengt Dahlgren är i dag ledande i Sverige vad det gäller användandet av dagsljus. Vi kan säkerställa att dagsljuset i en byggnad uppfyller myndighetskrav enligt Boverket och Arbetsmiljöverket samt uppfyller dagsljuskrav enligt LEED, BREEAM och Miljöbyggnad. Men framför allt skapa ljusa miljöer där människor trivs och mår bra.

Energideklarationer

Vi har ett flertal certifierade energiexperter, alla med den högsta behörigheten. Vi utför energideklarationer efter energikartläggning som omfattar besiktning, analys av energistatistik och identifiering av lönsamma energisparåtgärder. Det finns mycket att vinna på att göra den mer omfattande än vad lagen kräver – hör av dig till oss, vi diskuterar mer än gärna omfattningen av energikartläggningen i samband med energideklarationen.

Energikartläggning

Vi på Bengt Dahlgren har lång erfarenhet av energikartläggningar, beräkningar av energieffektiviseringsåtgärder samt felsökning och utveckling. Med vår breda expertis skapar vi de rätta förutsättningarna för ett lägre energibehov. Vi kan hjälpa er med allt ifrån energioptimering inom industriella processer till fastighetstekniska åtgärdsförslag.

Vi hjälper både stora och små företag och kan skräddarsy en energikartläggning anpassad efter vad som är lämpligt för just er verksamhet.

Energi- och miljöledning ISO 14001/5001

Bengt Dahlgren AB hjälper fastighetsägare att bygga energi- och miljöledningssystem enligt ISO 14001/50001. Energi- och miljöledningssystem är effektiva verktyg som hjälper fastighetsägaren att minska sin energianvändning och miljöpåverkan samt bibehålla besparingar på sikt. Alla i organisationen ska känna till hur deras agerande påverkar fastighetsbeståndets energianvändning och miljöprestanda samt aktivt bidra till ständiga förbättringar.

Bengt Dalgrens konsulter genomför en kartläggning av verksamheten för att få reda på hur energi- och miljöarbetet drivs och är organiserat i dagsläget. Kartläggningen ligger till grund för att identifiera företagets betydande energi- och miljöaspekter.

Efter genomförd kartläggning hjälper vi till att upprätta långsiktiga strategier för energi- och miljöarbetet, sätta energi- och miljömål samt utforma handlingsplaner och rutiner. Energi- och miljöledningssystemet bygger vi tillsammans med verksamheten för att systemet ska bli så verkningsfullt som möjligt. Vi genomför workshops under processen, utbildar personalen samt genomför revisioner inför certifieringen.

Vi har även erfarenhet av att förvalta befintliga energi- och miljöledningssystem.

Energisamordning

Som energisamordnare koordinerar vi inneklimat- och energifrågor under ny- eller ombyggnadsprocessen. Vi fungerar som spindeln i nätet, hjälper till att hitta energieffektiva lösningar och ser till att alla energirelaterade frågor lyfts och samarbetar med och ger energistöd åt arkitekt, byggnadskonstruktör, vvs-, el- och belysningskonstruktör.

Helst vill vi också följa upp huset under de två första driftåren för att försäkra oss om att beställarens krav uppfylls på både energi och inneklimat.

Energiutredning för effektivisering

Att göra en energiutredning av en byggnad innebär att alla energiflöden kartläggs i syfte att hitta det mest lönsamma energisparpaketet. Vi tar reda på var och hur mycket energi som används och hur den tillförs.

Vi är specialister på inomhusmiljö, installationsteknik, styr- och reglerteknik. I kombination med kunnande inom byggnadsteknik och byggnadsfysik kan vi koppla ett helhetsgrepp på husets funktioner och objektivt föreslå åtgärder.

Energi- och lönsamhetskalkyler

Vid både ny- och ombyggnad finns stora möjligheter att kostnadseffektivt minska energianvändningen – oavsett om det gäller en hel byggnad, ett installationssystem, en byggdel eller apparat. Vi värderar alternativ ur ett helhetsperspektiv med LCC-kalkyl – det vill säga Life Cycle Cost. Denna är ett effektivt hjälpmedel som bygger på att alla kostnaderna och besparingarna under brukstiden värderas – inte bara investeringskostnaden.

Solenergi

Vi är experter inom solenergi och hjälper gärna dig som kund med följande.

Konsultation och utbildning solcellsanläggningar
Vi kan bistå med svar på frågor kring solceller och utbildar er inom teknik, juridik, ekonomi, miljöaspekter och affärsnytta samt upphandling av solcellsanläggningar.

Optimerade tak och kartläggning för solceller
Vi är med tidigt i nybyggnadsskedet och bistår med att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för solceller på fastigheten. Vi kan även kartlägga befintligt fastighetsbestånd och identifiera lämpliga fastigheter för solceller.

Bygglov och upphandling av solceller
Vi upprättar aktuella handlingar och driver projektet igenom bygglovsprocessen till färdigt bygglov. Vi tar fram kompletta upphandlingsunderlag och ansvarar för genomförandet av hela upphandlingsprocessen där vi presenterar och rekommenderar det bästa anbudet.

Leverans, besiktning och kontroll av solcellsinstallation
Vi tar hand om hela leveransprojektet, tillser att leveransen sker enligt avtal, med kvalitet och i linje med gällande arbetsmiljöregler. Vi kan åta oss att besiktiga anläggningen enligt gällande regelverk för el och solcellsinstallation och under garantitiden gör vi årliga besiktningar av funktion och produktion.

Vill du veta mer eller skicka en offertförfrågan? Kontakta oss idag!

© 2022 Bengt Dahlgren. All rights reserved.